Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 24. ŘÍJNA 2019

Vydáno dne 10. 12. 2019 (303 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 24. října 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila: 

91)  ... uzavření kupní smlouvy s Václavem Jandou, na p.p.č. 346/38 o výměře 618 m2, p.p.č. 346/39 o výměře 216 m2 a p.p.č. 346/40 o výměře 10 282 m2  vše v k.ú. Rovná za cenu 71 830 Kč.

92)  ... uzavření kupní smlouvy s Petrou Volmutovou, na p.p.č. 1274/104 o výměře 16800 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě za cenu 2 520 000 Kč.

93)  ... uzavření kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. na st.p.č. 17 o výměře 8 m2 v k.ú. Božtěšice na Šumavě za cenu 4000 Kč.

94)  ...  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., která řeší přeložku v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domů nad cestou k Rovné.

95)  ... uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 1416, 107/11, 170/5, 107/8, 107/9, 107/10, 1515/5, 1270/7 v k.ú Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

96)  ... další postup rekonstrukce radnice a souhlasí s tím, že bourací a přípravné práce pro novou výtahovou šachtu provede firma Miroslava Rutkovského z Klatov. 

97)  ... vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí a jmenovala likvidační komisi ve složení Ing. Josef Rousek, Pavel Prošek a Vlastimil Fürbacher.

98)  ... navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2019.

99)  ... plán inventur za rok 2019.

100)  ... v souvislosti se záměrem revitalizace parčíku pod nákupním střediskem odstranění stromů a keřů ve směru do náměstí a při hlavní silnici směrem ke škole.

101)  ...  rozšíření vánoční výzdoby v hodnotě cca 20 000 Kč.

102)  ...  přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 100 000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti “ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na vydání publikace o strážovském krajkářství.

103)  ...  uzavření dohody o ukončení pracovního poměru s Marií Trylčovou, k 31.10.2019.

104)  ...  že provádění zimní údržby místních komunikací bude kromě vlastních prostředků města objednáno u místních živnostníků.

105)  ...  udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole (zvýšení o maximálně 8 dětí, přičemž limitní počet je 56.

106)  ...  způsob řešení problematiky parkování vozidel u vjezdu do fary instalací vodorovného  dopravního značení.

107)  ...  rozpočtová opatření č. 7/2019 ve formě rozpočtových změn. 

Rada jmenovala:

108)  ...  od 1. listopadu 2019 novou členku školské rady Evu Ebenstreit, která v této funkci nahradí Pavla Proška.

Rada souhlasí:

109)  ...  s převodem p.p.č. 307 v k.ú. Opálka, která je v majetku Státního statku Jeneč, do vlastnictví majitelky sousedních pozemků Marcely Radlingerové.

Rada pověřila:

110)  ...  místostarostu, aby společně s Pavlem Proškem zhodnotili technický stav smykového nakladače WECAN a navrhli, jak dále naložit s tímto strojem.

111)  ...  Pavla Proška, aby se dále zabýval zpracováním projektu na vycházkovou a naučnou stezku do Háje.

112)  ...  místostarostu, aby společně s Vlastimilem Fürbacherem provedli napojení sirény Hasičského záchranného sboru ČR na obě manuální tlačítka (na radnici i na hasičské zbrojnici).

Rada vzala na vědomí:

113)  ...  rozsudek Okresního soudu v Klatovech ve věci sportu s ČSOB Pojišťovnou kvůli vyplacenému pojistnému plnění na opravu kašny. Město je povinno zaplatit žalobkyni částku 150160,10 Kč + úroky z prodlení, náklady řízení žalobkyně ve výši 96031 Kč a náklady řízení soudu ve výši 3801,65 Kč. Rada pověřila starostu podat odvolání proti nákladům řízení žalobkyně.