Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 2020

Vydáno dne 25. 11. 2020 (242 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 24.9.2020 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

101)  ...  vyvěsit upravený záměr směny p.p.č.  1264/2 a části p.p.č. 1274/85 za část p.p.č. 1005/1 v k.ú. Strážov na Šumavě. 

102)  ...  vyvěsit záměr směny p.p.č.  1390 za p.p.č. 504/7 v k.ú. Strážov na Šumavě.  

103)  ...  směnit p.p.č. 1274/90 a částí pozemkových parcel č. 1394, 1388 a 1389 o celkové výměře cca 6400 m2, které připadnou do vlastnictví města za p.p.č. 471, 470, 468, 467 a části p.p.č. 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 472, 460/1 a 460/2 o celkové výměře cca 32000 m2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě, které připadnou do vlastnictví Václava Denka, bez dalšího finančního vyrovnání. 

104)  ...  o bezúplatném nabytí nemovitostí v k.ú. Horní Němčice u Čachrova od Josefa Hladíka. Konkrétně se jedná o p.p.č. 73/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 73/1) o výměře 24 m2 a stavební parcelu č. 17 o výměře 14 m2 včetně její součásti, kterým je budova bez čísla popisného nebo evidenčního (kaplička). 

105)  ...  o bezúplatném nabytí p.p.č. 336 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 330) o výměře 14 m2 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova od Petra Tomana. 

106)  ...  poskytnout Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice dotaci na zajištění provozu prodejny ve Vitni ve výši 33 tisíc Kč. 

Zastupitelstvo schválilo:

107)  ...  změnu č. 1 územního plánu Strážov, která bude pořizována zkráceným způsobem dle §55a stavebního zákona. Jejím obsahem bude změna p.p.č. 951/3, 949/2 a 949/3 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu občanského vybavení, změna části p.p.č. část 100/2 v k.ú. Lukavice u Strážova na plochu výroby a skladování, změna p.p.č. 405/49 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu venkovskou smíšenou obytnou, změna p.p.č. 1279, 1278, 1416, 1274/85 a části 1274/89 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu bydlení a změna části p.p.č. 1370/6 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu technické infrastruktury. Pořizovatelem změny bude Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování. Určeným zastupitelem města pro spolupráci s pořizovatelem pověřuje starostu. Úhrada nákladů na pořízení změny bude provedena v souladu se schválenými Pravidly pro pořizování změn územního plánu a finanční úhradu při pořizování těchto změn. 

108)  ...  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Strážov. 

109)  ...  rozpočtová opatření č. 8/2020 ve formě rozpočtových změn.