Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 25. ČERVNA 2020

Vydáno dne 10. 09. 2020 (335 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 25.6.2020 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově. 


Zastupitelstvo rozhodlo:

88)  ...     směnit p.p.č. 209/2 a 209/4 o celkové výměře 1319 m2, které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 47/29 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 47/13) o výměře 47 m2, p.p.č. 57/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 57) o výměře 881 m2  a p.p.č. 57/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 57) o výměře 27 m2, které připadnou do vlastnictví Lukáše Jiříka, vše v k.ú. Lukavice u Strážova bez dalšího finančního vyrovnání.

89)  ...     koupit od České republiky (Státní statek Jeneč, v likvidaci) p.p.č. 166 v k.ú. České Hamry o výměře 931 m2 a p.p.č. 167 v k.ú. České Hamry o výměře 378 m2 za celkovou cenu 64410 Kč.  

90)  ...     vyvěsit záměr směny části p.p.č. 405/40 v k.ú. Strážov na Šumavě za p.p.č. 148/17 v k.ú. Opálka. 

91)  ...     vyvěsit záměr směny p.p.č. 1274/90 za p.p.č. 471, 470, 468, 467, 463/6, 463/2, 463/3, 463/4, část p.p.č. 472, část p. p.p.č. 460/1 a část p.p.č. 460/2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě. 

Zastupitelstvo schválilo:

92)  ...     obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 

93)  ...     obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

94)  ...     obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku ze psů. 

95)  ...     obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu. 

96)  ...     celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

97)  ...     účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2019, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2019 v částce 9 862 822,04 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2019. 

98)  ...     rozpočtová opatření č. 5/2020 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

99)  ...     návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2019. 

100)  ...  návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy za rok 2019.