Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 25. DUBNA 2013

Vydáno dne 26. 06. 2013 (1995 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

42)  ...  uzavření pracovní smlouvy se dvěma uchazeči o zaměstnání registrovanými na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací. Konkrétně se jedná o Alenu Denkovou, trvale bytem Strážov 23 (pracovní smlouva od 1.6.2013 do 30.11.2013 na úvazek 6 hod. denně) a Karla Kochmana, trvale bytem Strážov 64 (pracovní smlouva od 1.6.2013 do 30.11.2013 na úvazek 8 hod. denně).

43)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu koupaliště na letošní letní sezónu s Monikou Faustovou, trvale bytem Strážov 331, za cenu 30.000 Kč/sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

44)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem bývalé ordinace ženského lékaře za účelem zřízení masážního salónu od 1.6.2013 na dobu neurčitou se Zdeňkou Souškovou, trvale bytem Strážov 342, za cenu 485 Kč měsíčně + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii, vodu a teplo.

45)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem kiosku v autobusové zastávce za účelem prodeje zmrzliny na dobu od 26. 4. 2013 do 30. 9. 2013 se Zdeňkou Maier, trvale bytem Náměstí 110, Janovice n. Úhl., za cenu 500 Kč měsíčně + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

46)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 21/1, 32/4, 276/7, 276/14, 276/19, 276/20 a 171/8 vše v k.ú. Horní Němčice se společností AGROTRADE a.s., IČ: 26729270, za cenu 8970 Kč ročně.

47)  ...  uzavření dohody o ukončení nájemního poměru České spořitelny a.s. v objektu čp. 111 ve Strážově k 31.7.2013.

48)  ...  položení polovegetačních tvárnic na pozemkové parcele č. 1274/37 v k.ú. Strážov s tím, že finanční spoluúčast města na nákup materiálu bude 10 tisíc Kč.

49)  ...  poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Strážov na činnost organizace ve výši 40 tisíc Kč.

50)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 4/2013 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

51)  ...  dopis Hany Oubramové, trvale bytem Snopkova 486/1, Praha, ve věci údajného vydržení části pozemkové parcely č. 290/3 v k.ú. Lukavice a předává věc k vyřízení právnímu zástupci města JUDr. Rostislavu Netrvalovi.

52)  ...  žádost Hany Oubramové, trvale bytem Snopkova 486/1, Praha, o příspěvek na vybudování přípojky dešťové kanalizace.

53)  ...  nabídku České spořitelny a.s. na osazení bankomatu ve Strážově za podmínky finanční spoluúčasti města ve výši cca 200 tisíc Kč ročně.

Rada vzala na vědomí:

54)  ...  rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o částečném vyhovění a prominutí vratky dotace na akci „Vrata do hasičské zbrojnice“ ve výši 348250 Kč.

Rada doporučuje:

55)  ...  zastupitelstvu zvolit přísedícím Okresního soudu v Klatovech Štefana Boňka, trvale bytem Strážov 153.