Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 25. KVĚTNA 2017

Vydáno dne 22. 06. 2017 (1620 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 25. května 2017 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

54)  ... řešení majetkoprávní záležitosti v souvislosti s rekonstrukcí uliček k sokolovně, tj. uzavření dohody o vydláždění pozemkové parcely č. 1508 v k.ú. Strážov na Šumavě s Marií Vítovcovou a manželi Věrou a Karem Rysovými.

55)  ... přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 10000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora činnosti informačních centrem na území Plzeňského kraje pro rok 2017“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

56)  ... výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov za rok 2016. Celkový výsledek (ztráta ve výši 315 594,83 Kč) bude uhrazen čerpáním z rezervního fondu příspěvkové organizace (223 222,22 Kč) a zbytek bude převeden na účet neuhrazené ztráty (92 372,61 Kč).

57)  ... navržená rozpočtová opatření č. 4/2017.

Rada rozhodla:

58)  ... podat firmě Vodospol s.r.o. Klatovy částečnou výpověď ze smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. Konkrétně bude vypovězena smlouva na část jejího předmětu – vodovod v osadě Rovná a vodovod v osadě Lukavice, které budou provozovány ve vlastní režii podobně jako ostatní gravitační vodovody v našem správním území.

59)  ... že v lokalitě u sokolovny, na Pandrousku a všech přilehlých ulic budou zákazy vjezdu nákladních aut, autobusů a traktorů osazeny dodatkovou dopravní značkou „dopravní obsluze vjezd povolen“.

60)  ... nechat zpracovat variantní řešení zastavovací studie na nové parcely na Vinném vrchu s tím, že z toho důvodu bude odkup pozemků řešen na zářijovém zasedání zastupitelstva.

Rada zamítla:

61)  ... žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu ve výši 7500 Kč na provoz telefonní linky na pomoc v tíživých situacích.

Rada doporučuje:

62)  ... zastupitelstvu schválit směnu p.p.č. 388 o výměře 93 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě za část p.p.č. 160/2 o výměře 93 m2 v k.ú. Rovná s Marií Rendlovou.

Rada postupuje:   

63)  ... zastupitelstvu žádost Ing. Václava Bierhanzla ve věci směny p.p.č. 858/1, 858/2, 858/3 a 869 v k.ú. Brtí za jiný vhodný pozemek ve vlastnictví žadatele s tím, že rada doporučuje hlasovat též o variantním řešení bez části p.p.č. 869.

Rada vzala na vědomí:   

64)  ... zahájení správního řízení ve věci odstranění vrat z p.p.č. 405/40 v k.ú. Strážov na Šumavě a souhlasí s postupem, kdy město bude v rámci řízení požadovat úplné odstranění překážky na veřejné komunikaci, která je přístupem do zahrádkářské kolonie.

65)  ... doručenou výzvu k úhradě údajného bezdůvodného obohacení v souvislosti s opravou kašny. Město není ochotno plnit výzvu bez toho, abychom byli seznámeni se zněním znaleckého posudku a zároveň byl doložen výsledek soudního sporu mezi ČSOB pojišťovnou a řidičem automobilu.    

66)  ... zápis z průběhu revize knižního fondu Místní knihovny ve Strážově.     

Rada pověřila:

67)  ... starostu přípravou poptávkového řízení na opravu chodníku od č. p. 139 k č. p. 138 včetně osazení nových silničních obrub.

68)  ... starostu zjištěním cenové nabídky na opravu podlah bytu č. 2 v objektu č. p. 111 ve Strážově.

69)  ... starostu svoláním společného jednání Povodí Vltavy, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a projektantů ve věci výškového profilu nově projektovaného mostu přes Strážovský potok v Káclinku.

70)  ... starostu zjištěním dotační možnosti na pořízení výjezdového automobilu pro JSDHO Viteň.

Rada odložila:   

71)  ... žádost MUDr. Jarmily Novotné o vypořádání údajných investic do pronajatých prostor zdravotního střediska ve Strážově.