Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 26. BŘEZNA 2015

Vydáno dne 21. 04. 2015 (1925 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 26.3.2015 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

27)  ... poskytnout dotaci z Programu regenerace MPZ pro rok 2015 z Ministerstva kultury takto: 200 tis. Kč na akci „Oprava fasády lodi a presbytáře kostela sv. Jiří ve Strážově“, což je 18,87 % z celkové předpokládané částky 1 060 032 Kč včetně DPH.

28)  ...  o přiznání finančního podílu z rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč Římskokatolické farnosti Nýrsko, což činí 18,87 % z celkové předpokládané ceny díla (1 060 032 Kč včetně DPH). Římskokatolická farnost Nýrsko poskytne 660 032 Kč, což je 62,26 % z předpokládané částky.

29)  ...  uzavřít dodatek č. 2 k darovací smlouvě s Římskokatolickou farností Nýrsko, jejíž předmětem byl dar na provedení opravy kostela sv. Jiří ve Strážově. Závazek daru, který pro letošní rok činil 877 995 Kč, se snižuje o 200 000 Kč. 

30)  ...  poskytnout dar na činnost místní akční skupiny Ekoregion Úhlava o.s. ve výši 67 200 Kč.  Účelem daru je  zajištění činnosti spolku, kterou nelze hradit z prostředků operačních programů období 2007-2013 ani z prostředků operačních programů období 2014-2020 ani z prostředků poskytovaných spolků z rozpočtu Plzeňského kraje.

Zastupitelstvo schválilo:

31) ... zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě, která je ve vlastnictvi Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy  za úplatu 1200 Kč + DPH. 

32) ... obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Strážov. 

33)  ... uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Klatovy, na jejímž základě bude Městský úřad Klatovy vykonávat namísto Městského úřadu Strážov v jeho správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích .

34)  ... rozpočtová opatření č. 2/2015 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

35)  ...  nákup nového vybavení stomatologické ordinace s celkovými náklady do 800 tisíc Kč.