Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 26. ČERVNA 2014

Vydáno dne 09. 07. 2014 (2074 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 26.6.2014 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

164) ... vyvěsit záměr směny pozemkových parcel č. 430 za 479/3 vše v k.ú. Zahorčice.

Zastupitelstvo schválilo:

165) ...  účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2013, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2013 v částce 4 149 816,02 Kč z účtu 431 na účet 432.

166) ...  bezúplatné nabytí p.p.č. 1519/6 v k.ú. Strážov o výměře 5 m². 

167)  ... koupi p.p.č. 1518/4 o výměře 3 m², 1520/1 o výměře 131 m², 1519/2 o výměře 51 m², 1518/7 o výměře 14 m², 1518/6 o výměře 1 m², 1519/5 o výměře 3 m², 1401/4 o výměře 28 m² za cenu 40 Kč/m² vše v k.ú. Strážov.

168)  ...  směnu p.p.č. 1519/1 a 1518/5 o celkové výměře 90 m² za část p.p.č. 1399/1 o výměře 90 m² v k.ú Strážov. 

169)  ...  směnu p.p.č. 1518/8 a 1519/3 o celkové výměře 76 m² za část p.p.č. 1399/3 o výměře 76 m² v k.ú. Strážov. 

170)  ...  zřízení věcného břemene na p.p.č. 1411/2 v k.ú. Strážov, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. za účelem umístění plynové přípojky za úplatu 1000 Kč vč. DPH. Podmínkou uzavření smlouvy je souhlasné stanovisko ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

171)  ...  zřízení věcného břemene na p.p.č. 1411/14 a st. 310 vše v k.ú. Strážov, které jsou ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy elektrické energie za úplatu 1000 Kč bez DPH. 

172)  ...  rozpočtová opatření č. 7/2014 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo projednalo:

173)  ...  závěrečný účet města za rok 2013. Společně se závěrečným účtem projednalo zastupitelstvo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Strážov za rok 2013. Závěrem přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, je skutečnost, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo přednesenou zprávu na vědomí a uzavřelo toto projednání vyjádřením souhlasu bez výhrad.

Zastupitelstvo zamítlo:

174)  ... žádost o prodej části p.p.č. 492 v k.ú. Krotějov. 

Zastupitelstvo stanovilo:

175)  ...  počet členů zastupitelstva na následující volební období na 15.