Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 26. srpna 2010

Vydáno dne 21. 09. 2010 (2750 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 26. srpna 2010 od 19.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

75) ... požadovat od SDH Víteň a SDH Opálka spoluúčast na spotřebované elektrické energii v hasičských klubovnách za období 09/2009 – 08/2010 ve výši 2000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

76) ... uzavření smlouvy o výpůjčce vysoušeče Oasis od Českého červeného kříže Klatovy za cenu 1000 Kč/měsíc. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

77) ... záměr společnosti Olymp, export-import na umístění fotovoltaické elektrárny o výkonu 650 kW v areálu bývalého zemědělského družstva ve Strážově. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

78) ... navržená rozpočtová opatření č. 6/2010 ve formě rozpočtových změn. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

79) ... realizaci akce „Obnova části místních komunikací v městské památkové zóně postižených povodní v roce 2009“ již v letošním roce. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

80) ... nabídku TV R1 ZAK na prezentaci města v regionálním televizním vysílání. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

81) ... nabídku Eduarda Oberfalcera na odprodej turistických průvodců „Pošumaví a Povydří“. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

82) ... nabídku šikmých leteckých snímků od firmy AMIDO-letecké snímky, s.r.o. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

83) ... žádost Oblastní charity Klatovy o příspěvek na provoz Domova pro matky s dětmi v tísni Klatovy. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

84) ... zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene na p.p.č. 127/1 v k.ú. Horní Němčice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

85) ... starostu, aby na příští schůzi rady přizval Aleše Potužáka ve věci sestavení náplně práce nově přijímaného zaměstnance a požadavků, které budou při výběru stanoveny. termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

86) ... starostu, aby požadoval po firmě Silnice Klatovy a.s. úhradu záruční opravy provzdušňovacích segmentů ČOV. termín: 9/2010 zodpovídá: starosta