Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 27. ČERVNA 2013

Vydáno dne 08. 07. 2013 (2121 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 27.6.2013 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

124)   ...   bezúplatné nabytí části p.p.č. 254/3 v k.ú. Strážov o výměře cca 60 m² od Lenky Předotové a   Zdeňka Sýkory, trvale bytem Strážov č.p. 86.

125)   ...  směnu p.p.č. 1411/38 o výměře 186 m² za p.p.č. 1469/39 o výměře 536 m² v k.ú. Strážov, s Mgr. Václavem Šilhavým, trvale bytem Zbudovská 1001/14, Praha 4-Libuš, přičemž jmenovaný doplatí městu 14000 Kč.

126) … zajištění povinností vyplývající z kupní smlouvy s paní Ludmilou Sannen, trvale bytem Sparrenweg 52, Tessenderlo, Belgie, zástavním právem pozemkové parcely č. 1274/61 v k.ú. Strážov. Pohledávka města ve výši 400 tisíc Kč bude uplatněna v případě, pokud kolaudace rodinného domu na tomto pozemku nebude provedena do 31.12.2014. Zastupitelstvo zároveň ruší usnesení č. 120/2013 ze dne 28. března 2013.             

127)   ...   průjezd  Mogul Šumava rallye 2014 po místních komunikacích ve správním území, přičemž dojednáním konkrétní trasy a podmínek pověřuje radu.

128)  ...   rozpočtová opatření č. 6/2013 ve formě rozpočtových změn. 

129)   ...  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, požární řád města. 

Zastupitelstvo projednalo:

130)   ...   závěrečný účet města za rok 2012. Společně se závěrečným účtem projednalo zastupitelstvo zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření Města Strážov za rok 2012. Závěrem přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, je skutečnost, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo přednesenou zprávu na vědomí a uzavřelo toto projednání vyjádřením souhlasu bez výhrad.

Zastupitelstvo zamítlo:

131)   ...   žádost o prodej části p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice.

132)   ...   žádost o prodej části p.p.č. 222/1 v k.ú. Lehom.

133)   ...   žádost o prodej části p.p.č. 633 v k.ú. Krotějov.

Zastupitelstvo zvolilo:

 134)   ...   přísedícím Okresního soudu v Klatovech pro další nové funkční období Štefana Boňka, trvale bytem Strážov 153.