Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 27. DUBNA 2017

Vydáno dne 30. 05. 2017 (1526 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

36)  ... přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 280.000,- Kč v rámci dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

37)  ... nákup dvouosého bržděného autovleku s plachtou za cenu 45000 Kč, který bude sloužit jako mobilní kiosek pro potřeby pořádání kulturních, hasičských a jiných akcí. Vlek bude svěřen do užívání Sboru dobrovolných hasičů ve Strážově, který na vlastní náklady provede úpravu vleku a bude mít za povinnost jej půjčovat pro potřeby ostatních spolků.

38)  ... pronájem části pozemkové parcely č. 371/3 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o výměře 2460 m2 od Anastázie Soukupové za cenu 1000 Kč ročně.

39)  ... rozpočet na rok 2017 a střednědový výhled hospodaření do roku 2019 Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

40)  ... účetní závěrky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace za rok 2016.

41)  ... poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč pro Kolegium pro duchovní hudbu.

42)  ... uzavření kupní smlouvy s Lubošem Jiříkem na prodej pozemkové parcely č. 133/2 v k.ú. Strážov na Šumavě za cenu 840 Kč.

43)  ... uzavření směnné smlouvy s Annou Jablonskou a Danou Jozífovou ve věci směny pozemkové parcely č. 1523 (4 m2) za p.p. č. 1484/2 (42 m2) a p.č. 1411/200 (7 m2) vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

44)  ... navržená rozpočtová opatření č. 3/2017 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

45)  ... uzavřít smlouvu o dílo na pokládku zámkové dlažby na hasičském parketu ve Vítni s Milanem Žirkou za cenu 128707 Kč.

46)  ... zveřejnit záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 492 o výměře 904 m2 v katastrálním území Krotějov.

47)  ... objednat zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci místní komunikace nad mateřskou školou u firmy NDCon s.r.o. Praha za cenu 180.290 Kč včetně DPH.

Rada doporučuje:

48)  ... zastupitelstvu schválit koupi lesních pozemkových parcel v katastrálním území Lukavice u Strážova o celkové výměře 2,6040 ha.

Rada pověřila:

49)  ... starostu, aby na příští schůzi pozval ředitelku Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organice.

Rada odložila:

50)  ... záměr rozšíření komunikace ve Vítni výstavou opěrné zdi s tím, že bude jednáno o možnosti přeložky sloupu elektrického vedení.

Rada vzala na vědomí:   

51)  ... výzvu ČSOB Pojišťovny a.s. v zastoupení JUDr. Michala Bendy, zda město dobrovolně uhradí údajné bezdůvodné obohacení, tj. výplatu pojistného plnění v souvislosti s opravou kašny a pověřila starostu, aby po konzultaci s právním zástupcem města odmítl nařčení z bezdůvodného obohacení, neboť rozsah a způsob opravy byl řádně ze strany ČSOB Pojišťovny schválen.          

52)  ... zpracovanou technicko-ekonomickou studii na vodovod a kanalizaci v místní části Opálka.

53)  ... že od 01.05.2017 ukončuje dětská lékařka MUDr. Novotná Jarmila ve Strážově svoji činnost a pověřila starostu vyvíjením aktivit ve věci možného obsazení obvodu novým dětským lékařem.