Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 28. ČERVNA 2018

Vydáno dne 26. 07. 2018 (677 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 28.6.2018 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově. 


Zastupitelstvo rozhodlo:

214)  ...  směnit p.p.č. 676 o výměře 59 m2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 114/2 a 629/2) a p.p.č. 111/6 o výměře 90 m2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 111/1) v k.ú. Krotějov, které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 115/2 o výměře 90 m2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 115), která připadne do vlastnictví Martina Tejčka, bez dalšího finančního vyrovnání. 

215)  ...  zrušit usnesení č. 177/2017 a 199/2018. 

216)  ...  poskytnout TJ Sokol Strážov účelovou dotaci na výměnu střešní krytiny a související práce na objektu sokolovny ve výši 500 tisíc Kč. 

217)  ...  poskytnout TJ Sokol Strážov dar ve výši 500 tisíc Kč. 

Zastupitelstvo schválilo:

218)  ...  celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

219)  ...  účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2017, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2017 v částce 5 469 215,26 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2017.  

220)  ...  rozpočtová opatření č. 6/2018 ve formě rozpočtových změn.  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

221)  ...  návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2017.  

222)  ...  návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy za rok 2017.