Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 28. SRPNA 2014

Vydáno dne 17. 10. 2014 (1853 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 28. srpna 2014 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

106)  ... uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Cyklostezka České Hamry – odbočka na vyhlídku“ s firmou Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko v celkové částce 79.846 Kč včetně DPH.

107)  ... objednávku geometrických plánů pro oddělení lesních pozemků v souvislosti s novým lesním hospodářským plánem za cenu cca 120 000 Kč.

108)  ... uzavření smlouvy na zpracování lesního hospodářského plánu s firmou Plzeňský lesprojekt a.s. za cenu 267 410 Kč.

109)  ... objednávku 4 ks oken do objektu radnice u firmy Dřevo Plus - Mixan s.r.o za cenu 102 121 Kč.

110)  ... uzavření dohody o předávání vody v k.ú. Mladotice s prof. Dr. Františkem Fremuthem DrSc. a Mgr. Milenou Šaškovou.

111)  ... uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. a smlouvu o právu provést stavbu - přípojka NN- Strážov - Káclink.

112)  ... uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník a parkoviště pod sokolovnou“ s firmou Silnice Klatovy a.s. za cenu 368 715,82 vč. DPH. 

Rada souhlasí:

113)  ... s přípravou podkladů pro výměnu pozemků v osadě Mladotice.

Rada pověřila:

114) ... starostu jednáním s Biskupstvím plzeňským ve věci vyúčtování a vypořádání finančního příspěvku  na opravu střechy kostela sv. Jiří ve Strážově.  

115) ... starostu jednáním ve věci nabytí pozemků pod místní komunikací u kravína v Brtí.

Rada doporučuje:

116) ... zastupitelstvu schválit směnu části pozemků s Libuší Grősslovou.

117) ... zastupitelstvu provést směnu části pozemkových parcel č. 1274/61 a části pozemkových parcel č. 1274/69 v k.ú. Strážov.