Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 29.12.2011

Vydáno dne 20. 01. 2012 (2371 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 29.12.2011 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),
které se konalo 29.12.2011 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

 

Zastupitelstvo ROZHODLO:

71)   ...    vyvěsit záměr směny p.p.č. 199/10, 154/3 díl c, 154/3 díl d a 626/2, 626/4 a 626/3 za 180/2 vše v k.ú. Krotějov.  (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

72)   ...    vyvěsit záměr směny části p.p.č.163 a164 za část p.p.č. 559 vše v k.ú. Víteň. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

 Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

73)   ...    obecně závaznou vyhlášku č. 36, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

74)   ...   pro rok 2012 výši vodného pro Strážov, Lukavici a Rovnou na 25,35 Kč bez DPH/m3  a výši stočného pro Strážov na 18,08 Kč bez DPH/m3. (11 pro / 0 proti / 3 se zdrželi)

75)   ...    pro rok 2012 výši vodného pro Zahorčice, Víteň a Horní Němčice na 13,15 Kč bez DPH/m3. (13 pro / 1 proti / 0 se zdrželi)

76)   ...    rozpočet města na rok 2012 s následujícími parametry: příjmy 17 767 017 Kč a výdaje 17 561 759 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je příloha č. 1 – účelové příspěvky občanským sdružením a spolkům a pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 100 tisíc Kč na jednu akci. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

77)   ...    rozpočtový výhled pro období 2012 – 2016 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

78)   ...    rozpočtová opatření č. 12/2011 ve formě rozpočtových změn. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

 Zastupitelstvo ODVOLALO:

79)   ...    stávající  členy komise pro projednávání přestupků a jmenovalo nové složení této komise: Mgr. Jiří Nejdl, Miroslav Jiřík,Jiří Toman, Josef Soušek a Ladislav Kroupar. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

 Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

80)   ...    rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko.

81)   ...    zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru, pověřuje radu pravidelným dohledem nad hospodařením Strážovské čerpací stanice s.r.o. a řešením neplatičů místních poplatků.