Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 29. ČERVNA 2017

Vydáno dne 07. 08. 2017 (1582 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 29.6.2017 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

151)  ...   zrušit usnesení č. 148/2017 ze dne 23. března 2017. 

152)  ...  koupit od Jany Bastlové,  p.p.č. 345/4 (kultura les) o výměře 4940 m2 , p.p.č. 345/5 (kultura les) o výměře 2298 m2, p.p.č. 351 (kultura les) o výměře 10646 m2, p.p.č. 352/1 (kultura les) o výměře 297 m2, p.p.č 376 (kultura les) o výměře 5575 m2, p.p.č. 348 (kultura trvalý travní porost) o výměře 90 m2, p.p.č. 349 (kultura trvalý travní porost) o výměře 1924 m2 a p.p.č. 353 (kultura ostatní plocha) o výměře 270 m2 vše v katastrálním území Lukavice u Strážova za cenu 315021 Kč. 

153)  ...  směnit p.p.č. 1524 o výměře 1 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP ze st.p.č. 106), p.p.č. 1525 o výměře 2 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP ze st.p.č. 106), p.p.č. 104/2 o výměře 2 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP z p.p.č. 104), p.p.č. 104/3 o výměře 2 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP z p.p.č. 104) a p.p.č. 103/2 o výměře 4 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP z p.p.č. 103), které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 1411/201 o výměře 6 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP z p.p.č. 1411/10), která připadne do vlastnictví Jany a Jaroslava Kolorosových s tím, že město doplatí částku 200 Kč. 

154)  ...  vyvěsit záměr směny p.p.č. 388 v k.ú. Strážov na Šumavě za část p.p.č. 160/2 v k.ú. Rovná.   

155)  ...  vyvěsit záměr prodeje části p.p.č. 625/1 v k.ú. Brtí o výměře cca 156 m2 a schválilo zřízení práva provést stavbu úpravy toku pod názvem „IDVT 10273501, ř. km 0,42 -1,62 Brtí, rekonstrukce úpravy“ na výše uvedeném pozemku ve prospěch Povodí Vltavy s.p.

Zastupitelstvo schválilo:

156)  ...  účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2016, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2016 v částce 9 352 424,05 Kč z účtu 431 na účet 432. 

157)  ...  inventarizační zprávu ke dne 31.12.2016.  

158)  ...  Program rozvoje územního obvodu Města Strážov na období 2017-2021.  

159)  ...  rozpočtová opatření č. 5/2017 ve formě rozpočtových změn.  

Zastupitelstvo projednalo:

160)  ...  závěrečný účet města za rok 2016. Společně se závěrečným účtem projednalo zastupitelstvo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Strážov za rok 2016. Závěrem přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, je skutečnost, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo přednesenou zprávu na vědomí a uzavřelo toto projednání vyjádřením souhlasu bez výhrad.  

Zastupitelstvo zamítlo:

161)  ...  doručenou výzvu k plnění vznesenou ze strany ČSOB pojišťovny, zast. JUDr. Michalem Bendou ve věci údajného neoprávněného vyplacení pojistného plnění v souvislosti s opravou kašny, neboť ji považuje za bezdůvodnou a neoprávněnou.  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

162)  ...  návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2016. 

163)  ...  návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2016. 

Zastupitelstvo odložilo:

164)  ...  žádost o směnu p.p.č. 858/1, 858/2, 858/3 a části p.p.č. 869 vše v k.ú. Brtí (část Javoříčko) za p.p.č. 1370/26 v k.ú. Strážov na Šumavě.