Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 29. ČERVNA 2017

Vydáno dne 29. 08. 2017 (1505 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 29. června 2017 od 21.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

72)  ... pronájem p.p.č. 492 v k.ú. Krotějov o výměře 904 m2 Antonínu Hlasovi, za roční nájem 904 Kč.

73)  ... uzavření smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č. 625/1 v k.ú. Brtí s Povodím Vltava s.p. v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí úpravy koryta vodního toku.

74)  ... v souvislosti s organizací školní docházky základní školy v roce 2017/2018, aby první a druhý ročník měl oddělenou výuku českého jazyka a matematiky (v rozsahu celkem 2 hodiny denně).

75)  ... přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 38700 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

76)  ... zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 1274/66, 1274/69, 1274/70, 1399/3, 1417/2 a 1417/1 v k.ú. Strážov na Šumavě, které jsou ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy elektrické energie za úplatu 11508 Kč bez DPH.

77)  ... zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 1274/66, 1274/67, 1274/68 a 1274/70 v k.ú. Strážov na Šumavě, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního telekomunikačního vedení za úplatu 3000 Kč bez DPH.

78)  ... uzavření prolongačního dodatku s Kooperativa pojišťovnou, a.s. k pojistné smlouvě č. 2269059696 (havarijní pojištění lesní techniky), na jehož základě se smlouva prodlužuje do 6.7.2018.

79)  ... výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na akci „Obnova havarijního stavu místních komunikací v Rovné“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s. za cenu 1 386 229,53 Kč vč. DPH.

80)  ... objednávku opravy vodovodu (výměnu navrtávacích pasů a ostatních armatur) v Rovné v souvislosti s následnou rekonstrukcí místních komunikací u společnosti Vodospol Klatovy s.r.o.

81)  ... uzavření kupní smlouvy s Janou Bastlovou, na p.p.č. 345/4, 345/5, 351, 352/1, 376, 348, 349, 353 v k.ú. Lukavice u Strážova za cenu 315 021 Kč.

82)  ... způsob vypořádání námitek k návrhu územního plánu.

83)  ... uzavření smlouvy o zřízení práva užití věci se společností Airweb, spol. s r.o Klatovy související s umístěním telekomunikačních zařízení v objektu vodárny a v půdních prostorách radnice. Zároveň bude dohodou ukončena stávající smlouva o nájmu týkající se stejného předmětu.

84)  ... rozpočtová opatření č. 6/2017 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

85)  ...  žádost MUDr. Jarmily Novotné o provedení vypořádání údajných investic v pronajaté ordinaci v letech 1994 a 2000.

Rada pověřila:

86)  ... starostu zpracováním plánů rozmístění hydrantů v jednotlivých osadách a jejich následné předání jednotlivým velitelům hasičských jednotek k provedení kontroly provozuschopnosti.

87)  ... starostu jednáním s majitelem nemovitosti č.p. 231 ve Strážově o možném odkupu části přilehlého pozemku v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace nad školkou.

Rada vzala na vědomí:   

88)  ... zápis z revize místního fondu místní knihovny ve Strážově a schválila vyřazení 500 ks knih (dle soupisu, který je přílohou zápisu) separací odpadu.