Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 29. KVĚTNA 2014

Vydáno dne 24. 06. 2014 (1933 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 29. května 2014 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada schválila:

63)  ... realizaci zajištění studny v k.ú. Brtí (část Javoříčko) v částce 3 000 Kč v návaznosti na žádost René Tomana.

64)  ... uzavření pracovní smlouvy s uchazečem o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací. Konkrétně se jedná o  Mgr. Josefa Breie (pracovní smlouva od 01.06.2014 do 30.11.2014 na úvazek 8 hodin denně) a zároveň schvaluje přijetí brigádníků na letní prázdniny.

65) … uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkovou parcelu č. 1457/1 v k.ú. Strážov ve prospěch  společnosti  ČEZ Distribuce, a.s. za účelem vedení nízkého napětí vedení elektřiny.

66) … nákup notebooku pro potřebu městského úřadu.

67) ... navržená rozpočtová opatření č. 5/2014.

Rada rozhodla:

68)  ... pronajmout část pozemkové parcely č. 290/3 v k.ú.Lukavice o výměře 50 m2 Haně Oubramové a Vladimíru Tomanovi, za cenu 50 Kč ročně.

69)  ... pronajmout část pozemkové parcely č. 6/4 v k.ú.Božtěšice o výměře 360 m2 Marku Sikytovi a Václavu Sikytovi, za cenu 360 Kč ročně.

70)  ... uzavřít smlouvu o dílo na akci “Rekonstrukce sociálního zařízení na radnici“ se Stanislavem Smolou z Měčína v ceně 228.600 Kč bez DPH.

Rada zamítla:

71) … žádost Dity Hock, majitelky nemovitosti č.p. 173 ve Strážově o záměru posunutí plotu k přilehlé místní komunikaci.

 Rada pověřila:

 72) … Jiřího Tomana přípravou podkladů pro realizace podkladů proti protipovodňových opatření ve Vítni.   

Rada doporučuje:

73) … zastupitelstvu schválit smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1411/2 v k.ú. Strážov za účelem zřízení plynové přípojky.

Rada nedoporučuje:

74) …zastupitelstvu schválit žádost Antonína Hlase,  o prodej pozemkové parcely č. 492 v k.ú. Krotějov s tím, že navrhuje žadateli případný pronájem pozemku.

Rada odložila:

75) … žádost Václava Bierhanzla o pronájem části pozemkové parcely č. 869 v k.ú. Brtí s tím, že pověřila starostu zjištěním podmínek výstavby plotu.

76) … návrh Ludmily Brodilové na odprodej pozemkových parcel v k.ú. Strážov