Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 3. BŘEZNA 2016

Vydáno dne 30. 03. 2016 (1827 x přečteno)

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 3.3.2016 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

93)  ... zrušit usnesení č. 53 a 54 ze dne 3. září 2015. 

94)  ... prodat Martinu Kubátovi p.p.č. 1274/52 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1044 m2 za cenu 417600 Kč + DPH. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit.

95)  ... prodat Arturu Smidtovi, bytem v ČR, p.p.č. 1274/51 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1079 m2 za cenu 431600 Kč + DPH. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit.

96)  ... vyvěsit záměr koupě p.p.č. 478/6 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 189 m2

97)  ... vyvěsit záměr směnu části stavební parcely č. 120 o výměře cca 9 m2 za část pozemkové parcely č. 1484 o výměře cca 41 m2 a část pozemkové parcely č. 1411/10 o výměře cca 9 m2 vše v katastrálním území Strážov na Šumavě. 

98)  ... poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 83820 Kč na zajištění dopravní obslužnosti. 

99)  ... vydat závazný příslib finanční spoluúčasti města na výměně střešní krytiny na objektu sokolovny ve Strážově ve výši 400 tisíc korun. 

100).. uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Klatovy, na jejímž základě budou orgány města Klatovy vykonávat ve správním obvodu města Strážov působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace.

101) .. realizovat záměr celkové rekonstrukce radnice a zahájit v této souvislosti projektovou přípravu. 

 

Zastupitelstvo schválilo:

102) .. bezúplatné nabytí p.p.č. 507/2 v k.ú. Lukavice u Strážova o výměře 1975 m2 od Státního pozemkového úřadu ČR.

103) .. zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 1370/6, 1370/10, 1370/11, 1399/1, 1399/2 a 1400/1 v k.ú. Strážov na Šumavě, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy elektrické energie za úplatu 1000 Kč bez DPH. 

104) .. rozpočtová opatření č. 1/2016 ve formě rozpočtových změn. 

 

Zastupitelstvo zamítlo:

105)  .. žádost o prodej části p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o výměře cca 36 m2