Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2016

Vydáno dne 09. 12. 2016 (1623 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

150)  ...  poskytnout příspěvek ve výši 2000 Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Rovná.

151)  ...  poskytnout příspěvek ve výši 18000 Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Zahorčice.

152)  ...  poskytnout příspěvek ve výši 12000 Kč na činnost Českého svazu chovatelů, základní organizace Strážov.

Rada schválila:

153)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Obnova požární nádrže v Zahorčicích“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou NovaKam s.r.o. Nové Hrady za cenu 1 018 810 Kč vč. DPH.

154)  ...  uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2017 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Karel Bouberle, Zdeněk Matásek, František Osička, Jiří Polák, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman a Miroslav Vavírka.

155)  ...  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 535 a 555 v k.ú. Viteň, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy NN. 

156)  ...  pronájem plynárenského zařízení – středotlaký plynovod včetně přípojek v nově budované zóně pro výstavbu RD nad cestou k Rovné v katastrálním území Strážov na Šumavě společnosti GasNet s.r.o. za cenu 3816 Kč ročně.

157)  ...  udělení výjimky z počtu dětí v základní škole ve Strážově.

158)  ...  uzavření smlouvy o poskytování softwarových služeb se společností LANius s.r.o. se sídlem Jiráskova 1775, Tábor. Konkrétně se jedná o implementaci knihovnického systému TRITIUS s jednorázovou cenou implementace služby ve výši 104 000 Kč bez DPH.

159)  ...  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Rekonstrukce komunikace od náměstí k MŠ“, který řeší prodloužení termínu realizace akce a snížení ceny díla o 306 710,29 Kč bez DPH. 

160)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 9/2016 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

161)  ...  zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 1274/57 v k.ú. Strážov na Šumavě Janě a Richardovi Veselých dle schválených podmínek pro prodej stavebních parcel.

Rada vzala na vědomí:

162)  ...  výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2016, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

Rada pověřila:

163)  ...  starostu, aby s Dopravním inspektorátem Policie ČR prodiskutoval možnosti řešení dopravně bezpečnostní situace v ulici nad sokolovnou.

164)  ...  starostu zadáním studie řešení připojení osady Opálka na veřejný vodovod ze Strážova včetně kalkulace projekčních a investičních nákladů.

165)  ...  starostu zveřejnit poptávku na výkup zemědělských pozemků v našem správním území.

166)  ...  Petru Preslovou, trvale bytem Strážov 264 k provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Strážov.