Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 30. LISTOPADU 2017

Vydáno dne 09. 01. 2018 (430 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, konaného dne 30. listopadu 2017 od 19.00 hod. na radnici ve Strážově


Zastupitelstvo rozhodlo:

170)  ...  zřídit právo k provedení stavby „Dostavba mechanického předčištění ČOV“ na pozemkové parcele č. 1370/41 v k.ú. Strážov na Šumavě. 

171)  ...  koupit od Jaroslavy Jílkové, p.p.č. 437/2 (kultura les) o výměře 1555 m2 a p.p.č. 437/3 (kultura les) o výměře 1498 m2 vše v k.ú. Kozí za cenu 105 447 Kč. 

172)  ...  koupit od Jaroslavy Jílkové a Jana a Jany Denkových, p.p.č. 758 (kultura les) o výměře 18703 m2 v Brtí za cenu 407 622 Kč. 

173)  ...  prodat státnímu podniku Povodí Vltava p.p.č. 625/25 o výměře 98 m2, č. 625/26 o výměře 9 m2 a č. 625/27 o výměře 49 m2 – (vše vzniklé na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 625/1) vše v k.ú. Brtí za cenu 14 300 Kč bez DPH. 

174)  ...  směnit p.p.č. 388 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 93 m2, která připadne do vlastnictví města, za část p.p.č. 197/10 v k.ú. Rovná o výměře 93 m2, která připadne do vlastnictví Marie Rendlové,  bez dalšího finančního vyrovnání. 

175)  ...  vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 18 za část pozemkové parcely č. 301 vše v k.ú. Opálka. 

176)  ...  poskytnout dotaci na činnost SK Kovodružstva Strážov ve výši 200 000 Kč.

177)  ...  poskytnout dotaci na výměnu střešní krytiny a zateplení sokolovny pro TJ Sokol Strážov ve výši 1 500 000 Kč. 

178)  ...  poskytnout dotaci na činnost TJ Sokol Strážov ve výši 50 000 Kč. 

Zastupitelstvo schválilo:

179)  ...  vydání opatření obecné povahy – Územní plán Strážov. 

180)  ...  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

181)  ...  obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku ze vstupného. 

182)  ...  pro rok 2018 pro Strážov výši vodného na 31,96 Kč bez DPH/m3 a výši stočného na 19,38 Kč bez DPH/m3

183)  ...  pro rok 2018 výši vodného pro Zahorčice, Víteň, Horní Němčice, Rovnou a Lukavici na 20 Kč bez DPH/ m3

184)  ...  rozpočet města na rok 2018 s následujícími parametry: příjmy 28 263 200 Kč a výdaje 28 263 200 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 100 tisíc Kč na jednu akci. 

185)  ...  rozpočtový výhled pro období 2018 – 2022 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů. 

186)  ...  rozpočtová opatření č. 11/2017 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo zamítlo:

187)  ...  návrh na změnu usnesení č. 166 ze dne 21. září 2017 v souvislosti se žádostí majitelek na zvýšení kupní ceny pozemků na 280 Kč/m2.  

188)  ...  žádost o prodej části p.p.č. 57 v k.ú. Lukavice u Strážova o výměře cca 600 m2

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

189)  ...  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled hospodaření do roku 2021 Dobrovolného svazku obcí Úhlava.