Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 31. LEDNA 2013

Vydáno dne 16. 04. 2013 (2033 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 31. 1.2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

1)  ...  zadat zpracování jednoduché projektové dokumentace na řešení problematiky nevhodného zatrubnění koryta potoka nad rybníkem ve Vítni firmě VAK Servis Klatovy.

2)  ...  poskytnout pro rok 2013 každému ze spolků pořádajících plesy (SDH Strážov, SDH Víteň, Myslivecké sdružení Strážov) finanční příspěvek ve výši 3000 Kč.

Rada schválila:

 3)  ...  uzavření smlouvy o převzetí a uložení odpadu s Odpadovým hospodářstvím města Klatov.

 4)  ...  uzavření smlouvy o dílo na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů SDH Strážov s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje.

 5)  ...  postup prací při rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice ve Vítni.

 6)  ...  rozpis rozpočtu pro rok 2013 ve vztahu k příspěvkové organizaci „Základní škola a mateřská škola Strážov“ a zároveň pověřila starostu, aby s ředitelem ZŠ projednal soupis doporučení.

 7)  ...  finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro hasičský okrsek Strážov.

 Rada zamítla:

  8)  ...  žádost Andrey Novotné, bytem Strážov 332 o ustanovení mediátora ve věci sporu o hranice pozemku, přičemž rada do uvedeného občansko-právního sporu nebude nikterak zasahovat.

Rada doporučuje:

  9)  ...  zastupitelstvu schválit prodloužení podmínky kupní smlouvy pozemkové parcely č. 1274/61 v k.ú. Strážov uzavřené s Ludmilou Sannen o 12 měsíců, tj. do 21.5.2014, neboť původní podmínka pod smluvní pokutou 400 tisíc Kč stanovila termín kolaudace rodinného domu do 21.5.2013.

Rada vzala na vědomí:

 10)  ... výsledek prověření údajného týrání psa na Hradčanech ze strany Státní veterinární správy ČR, kdy v rámci provedeného místního šetření nebylo zjištěno žádné porušování veterinárního zákona.