Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 4. DUBNA 2019

Vydáno dne 18. 06. 2019 (597 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

28) ... pronájem části p.p.č. 1403/3 o rozloze cca 65 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě Stanislavu Plincelnerovi, na dobu 10 let za cenu 65 Kč ročně za účelem zřízení zahrádky.

29)  ...  poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Klatovy – Charitní pečovatelská služba, se sídlem Měchurova 317, 33901 Klatovy, ve výši 3000 Kč na pokrytí nákladů na pohonné hmoty čerpané v rámci péče o občany obce při poskytování pečovatelské služby a pokrytí nákladů na opravy automobilů charitní pečovatelské služby.

30)  ...  pronájem části p.p.č. 447/5 a 599 o rozloze cca 25 m2 v k.ú. Brtí Ioanu Muhovi, na dobu neurčitou za cenu 25 Kč ročně za účelem skladování palivového dřeva.

31)  ...  uzavření smlouvy o zajištění technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce a odvodnění zdiva tělocvičny ZŠ a MŠ Strážov“ s Karlem Veithem, za cenu 38 115 Kč vč. DPH.

32)  ...  další postup rekonstrukce radnice a souhlasí s tím, že opravu klempířských prvků na věži provede firma Miloslava Vítovce z Běšin, zednické práce na omítce věže provede firma Miroslava Rutkovského z Klatov, obnovu věžních hodin Václav Faust ze Strážova a funkci stavbyvedoucího bude vykonávat Karel Veith z Nýrska.

33)  ...  podání žádosti o dotaci z havarijní programu Plzeňského kraje na akci: „Strážov – havarijní stav vybavení školní kuchyně“.

34)  ...  poskytování drobných věcných darů v rámci čtenářských a jiných podobných soutěží v rámci činnosti knihovny a městského úřadu.

35)  ...  uzavření pracovní smlouvy se Zdeňkem Sýkorou, (pracovní smlouva od 15.04.2019 do 31.07.2019 na úvazek 8 hodin denně) na úklidové a pomocné práce. Rada zároveň schválila přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

36)  ...  uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garáže v hospodářských objektech fary od Římskokatolické farnosti Nýrsko. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 31.12.2019.

37)  ...  smlouvy o pachtu na areál koupaliště na sezónu 2019 se Zdeňkem Procházkou, za cenu 30 000 Kč / sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

38)  ...  smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny se společností ČEZ Distribuce, a.s. Konkrétně se jedná o změnu smlouvy na byt v základní škole (odběr z doby určité na dobu neurčitou).

39)  ...  koupi plechových garážových dílců umístěných na pozemkové parcele č. 360/1 v k.ú. Strážov na Šumavě za cenu 5000 Kč od Lucie Străin.

Rada rozhodla:

40)  ... uzavřít dodatek č. 50 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem je zvýšení ceny za likvidaci textilních materiálů.

Rada zamítla:

41)  ... návrh ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov na zrušení bytu na II. stupni základní školy pro využití těchto prostor pro šatny a žákovskou kuchyňku.

Rada doporučuje:

42)  ... zastupitelstvu schválit příspěvek z rozpočtu města na provoz prodejny Západočeského konzumního družstva ve Vitni pro rok 2019 ve výši 35 tisíc Kč.

Rada pověřila:

43)  ... starostu dalším jednáním ve věci záměru prodloužení kanalizace v Káclinku.

44) ...  starostu jednat se Státním pozemkovým úřadem o možnosti nabytí p.p.č. 1418 v k.ú. Strážov na Šumavě.

45) ...  starostu, aby před příští schůzí rady byla svolána schůzka ve věci výměny topení v místní sokolovně.

46) ...  starostu jednáním se zájemcem o výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 152 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o možnosti směny pozemku.

47) ...  starostu zadáním variantních nabídek na opravu komunikace v Mladoticích.