Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 4. ŘÍJNA 2018

Vydáno dne 10. 12. 2018 (323 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 4. října 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

115)  ... uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na akci rozšíření čistírny odpadních vod ve Strážově a firmou ADESTIC s.r.o., se sídlem Vrhaveč 99, za cenu 82 500 Kč bez DPH.

116)  ... uzavření smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci rozšíření čistírny odpadních vod s Petrem Kourou, za cenu 42.000 Kč.

117)  ... uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 457/2 v k.ú. Zahorčice Petru Tomanovi a Aleně Liškové.

118)  ... výsledek veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na zpracování projektové dokumentace na akci „Strážov - místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou NDCON s.r.o., se sídlem Zlatnická 10, Praha, za cenu 140 000 Kč bez DPH.

119)  ... objednávku na položení zbytku nového vodovodního řadu v Lukavici u firmy Vodospol s.r.o. Klatovy.

120)  ... nákup nových světelných prvků pro rozšíření vánoční výzdoby.

121)  ... uzavření smlouvy o půjčce a dodatek č. 4 k budoucí smlouvě kupní na nemovitost 331/332 ve Strážově se Stavebním a nájemním družstvem Strážov.

122)  ... rozpočtová opatření č. 11/2018 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

123)  ... v souvislosti s úmrtím pana Václava Huspeky z Brtí poskytnout jeho třem nezletilým dětem finanční dary - Václavu Huspekovi 10 000 Kč, Aleně Huspekové 10 000 Kč a Zuzaně Huspekové 10 000 Kč.

Rada vzala na vědomí:

124)  ... připomínku Reného Tomana ke směně pozemku v k.ú. Brtí (část Javoříčko) s tím, že tato připomínka bude předložena na následující zasedání zastupitelstva a uzavření směnné smlouvy s Václavem Bierhanzlem bude do té doby pozdrženo.

125)  ... doručenou výpověď firmy KOZAK DR s.r.o., se sídlem Tupadly 70, z pronajatých nebytových prostor v mateřské škole ve Strážově.