Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 5. KVĚTNA 2016

Vydáno dne 06. 06. 2016 (1715 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 5. května 2016 od 18.00 hodin v kanceláři starosty.


Rada schválila:

59)  ...  úpravu rozpisu rozpočtu pro rok 2016 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

60)  ...  přihlášku do pojištění úrazu a odpovědnosti za škodu v souladu s Rámcovou smlouvou pojišťovny Slavia a.s. a Komory velitelů pro všechny čtyři zásahové jednotky města za podmínky, že všichni členové doloží platnou zdravotní způsobilost.

61)  ...  uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Oprava místní komunikace IV.třídy – komunikace na Kněžice“ se Státním pozemkovým úřadem.

62)  ...  podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDHO Strážov.

63)  ...  výsledek elektronické aukce na dodávku plynu do zdravotního střediska ve Strážově s tím, že smlouva o dodávce na rok 2017 bude uzavřena s firmou X Energie s.r.o.

64)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na zpracování kompletní projektové dokumentace a doprovodné služby v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí radnice a rozhodla uzavřít smlouvu se společností ATELIER U5 s.r.o., se sídlem Rolní 826, Klatovy  za cenu 551 700 Kč bez DPH.

65)  ...  uzavření smlouvy o pachtu na areál koupaliště na sezónu 2016 a 2017 s Monikou Faustovou, za cenu 30.000Kč/sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el.energii a vodu.

66)  ...  uzavření smlouvy o pachtu na zastavěné pozemky pod nemovitostmi v zemědělském areálu ve Vítni na dobu neurčitou se společností První Víteňská s.r.o. Konkrétně se jedná o st. p. 60, 61, 62, 64 a 65 v katastrálním území Viteň, jejichž celková výměra je 2279 m2 a roční nájemné je stanoveno na 2 279 Kč.

67)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 3/2016 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

68)  ...  o přesunutí velkokapacitního kontejneru na sběr směsného komunálního odpadu v Krotějově na jiná vhodná místa.

Rada zamítla:

69)  ...   nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění lesních porostů města.

Rada  doporučuje:

70)  ...   zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 1274/54 v k.ú. Strážově na Šumavě do společného jmění manželů Romana a Petry Smolíkových dle schválených podmínek pro prodej stavebních parcel.

71)  ...   zastupitelstvu schválit poskytnutí bezúplatné finanční výpomoci ve výši 100 998 Kč na dobu do 31.12.2024 Ekoregionu Úhlava z.s.

72)  ...  zastupitelstvu projednat zájem města o zpracování komplexních pozemkových úprav.

73)  ...  zastupitelstvu schválit záměr bezúplatného nabytí p.p.č 282/2 v k.ú. Rovná od manželů Karla a Hany Šléglových.

Rada  pověřila:

74)  ...  starostu přípravou obecně závazné vyhlášky o volném pobíhání psů.

75)  ...  starostu jednáním ve věci možnosti výkupu části pozemkové parcely č. 4 v k.ú. Viteň.

76)  ...  starostu jednáním s předsedou společenství nájemníků č,p. 250 a 251 ve Strážově ve věci možnosti odkupu části pozemkové parcely č. 1404/2.

77)  ...  starostu zajištěním ekonomické rentability vybudování dalšího zdroje vody pro Viteň.