Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 6. ČERVNA 2019

Vydáno dne 24. 07. 2019 (554 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 6. června 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

48)  ...  dodatek ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace na akci „kř. III/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ s firmou DOPAS s.r.o. Praha, který řeší prodloužení termínu realizace do 31.12.2019. 

49)  ...  přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 400 000 Kč v rámci dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na odstranění vlhkosti v suterénu budovy ZŠ.

50)  ...  přijetí dotace z Dispozičního fondu Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko ve výši 3318,42 Euro v rámci projektu „XIX. Svatováclavská jízda“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

51)  ...  uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci “Dostavba mechanického předčištění ČOV“ s firmou VODOSPOL Klatovy s r.o., který řeší prodloužení termínu realizace do 30.08.2019.

52)  ...  uzavření pracovní smlouvy s Marií Trylčovou (pracovní smlouva od 01.06.2019 do 31.08.2019 na úvazek 8 hodin denně) na úklidové a pomocné práce.

53)  ...  výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov za rok 2018. Celkový výsledek (ztráta ve výši 39950,02 Kč) bude převeden na účet neuhrazené ztráty.

54)  ...  v souvislosti s organizací školní docházky základní školy v roce 2019/2020, aby třetí a čtvrtý ročník měl oddělenou výuku českého jazyka a matematiky (v rozsahu celkem 2 hodiny denně).

55)  ...  zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 1457/1 v k.ú. Strážov na Šumavě za účelem umístění zařízení distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 1 000 Kč bez DPH.

56)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 10 000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora činnosti informačních center“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na vydání propagačního materiálu pro dětské návštěvníky.

57)  ...  dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran při rozvoji vzdělávání seniorů, které bude zajištěno Virtuální Univerzitou třetího věku – distanční formou seniorské výuky, s využitím multimediálních kurzů.

58)  ...  rozpočtová opatření č. 3/2019 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

59) ...  objednat u firmy Silnice Klatovy a.s. opravu místní komunikace v Mladoticích za cenu 494 308 Kč vč. DPH s tím, že komunikace bude zaměřena a pozemky budou směněny tak, aby město získalo část pozemkových parcel, na nichž se nachází zdroje pitné vody pro Viteň. Komunikace bude nadále veřejná a nebude zde zabraňován průjezd veřejnosti.

60)  ...  ukončit nájemní smlouvu na byt č. 5 a garáž č. 10 v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Eliškou Gabrielovou a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Miroslavem Fialou. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné.

61)  ...  poskytnout SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z.s., jehož členem je také reprezentant v běžeckém lyžování Tomáš Kalivoda ze Strážova, dar ve výši 5000 Kč.

Rada zamítla:

62)  ...  nabídku Mladé fronty na placenou prezentaci města v mimořádné příloze deníku s názvem „Šumava.

Rada doporučuje:

63)  ...  zastupitelstvu schválit směnu pozemkových parcel č. 1418 za 623 vše v k.ú. Strážov na Šumavě se Státním pozemkovým úřadem.

64)  ...  zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu za účelem rozšíření urnového háje a pověřila starostu následným objednáním prací s předpokládanými náklady cca 500 tisíc Kč u Kamenictví Václava Krále z Klatov.

Rada pověřila:

65)  ...  starostu jednat s ředitelkou příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Strážov o posílení funkce školské rady.

66) ...   starostu jednáním ve věci smírného řešení soudního sporu se společností ProŽivot s.r.o. České Budějovice.

Rada vzala na vědomí:

67)  ...  skutečnost, že ve dnech 08.04. a 09.04.2019 proběhlo přezkoumání hospodaření města pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, přičemž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.