Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2016

Vydáno dne 30. 11. 2016 (1647 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 6. října 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

134)  ...  uzavření smlouvy o dílo s firmou JPS Optimum s.r.o., se sídlem Podmokly 79, na výstavbu oplocení u č.p. 183 za cenu 170.177,- Kč bez DPH.

135)  ...  postup opravy chodníku v ulici u bytovek po přeložce elektřiny (náhrada asfaltu zámkovou dlažbou) a pověřila starostu dalšími úkony ke stavbě.

136)  ...  uzavření smlouvy s firmou JPS Optimum s.r.o., se sídlem Podmokly 79, na změnu oplocení předzahrádky a vybudování zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí za cenu 256.763,- Kč bez DPH. 

137)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 226.240,- Kč v rámci dotačního titulu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

138)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 268.000,- Kč v rámci dotačního titulu „2016 Poskytnutí dotací obcím postiženým bleskovou povodní“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

139)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 300.000,- Kč v rámci dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.  

140)  ...  podpis darovací smlouvy na p.p.č. 312 a 74/6 v k.ú. Opálka.

141)  ...  podpis darovací smlouvy na spoluvlastnický podíl (4/32) p.p.č. 282/2 v k.ú. Rovná s manželi Hanou a Karlem Šléglovými.

142)  ...  podpis kupní smlouvy na p.p.č. 1274/53 v k.ú. Strážov o výměře 901 m² za cenu 360.400,- Kč bez DPH s Hanou Sedláčkovou a Zdeňkem Soukupem.

143)  ...  podpis kupní smlouvy na p.p.č. 1274/56 v k.ú. Strážov o výměře 946 m² za cenu 378.400,- Kč bez DPH s Ondřejem Lesným.

144)  ...  uzavření smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze ve věci zajištění Virtuální Univerzity třetího věku v Místní knihovně ve Strážově.

145)  ...  podpis kupní smlouvy na p.p.č. 1274/51 v k.ú. Strážov o výměře 1079 m² za cenu 431.600,- Kč bez DPH s Jiřím Pokorným a Janou Fraňkovou.

146)  ...  uzavření dodatku k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce České republiky, jehož účelem je prodloužení smlouvy do 31. prosince 2016.

147)  ...  rozpočtová opatření č. 8/2016 ve formě rozpočtových změn. 

148)  ...  uzavření dodatků k pracovním smlouvám s uchazeči o zaměstnání registrovanými na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací, na jejichž základě se pracovní poměr prodlužuje do 31. prosince 2016. Konkrétně se jedná o Zdeňka Sýkoru a Václava Němce.

Rada odložila:

149)  ...  stanovení pořadí katastrálního území pro zpracování pozemkových úprav.