Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ 2012

Vydáno dne 09. 11. 2012 (2129 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 6. září 2012 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

95)   ...    přípravu zapojení do Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

96)   ...     rozpočtová opatření č. 9/2012 ve formě rozpočtových změn. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

97)   ...    předložení žádosti o dotaci na projekt Stavební úpravy radnice – zřízení regionálního muzea do Regionálního operačního programu Jihozápad, prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Město Strážov souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace. V rámci rozpočtu města je zajištěno financování tohoto projektu až do výše 10 mil. Kč. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo zamítlo:

 98)   ...    žádost o prodej části pozemkové parcely č. 547 v k.ú. Krotějov.  (0 pro / 12 proti / 1 se zdrželi)

Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

99)   ...    podpis smlouvy o bezúplatném převodu pozemkových parcel č. 505, 535 a 537 v k.ú. Zahorčice a nemá proti němu námitek. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)