Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 8. PROSINCE 2016

Vydáno dne 16. 02. 2017 (1659 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

167)  ...  vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí a jmenovala likvidační komisi ve složení Ing. Josef Rousek, Pavel Prošek a Vlastimil Fürbacher.

168)  ...  schválila osazení dopravních značek (nejvyšší povolená rychlost 20 km/hod a zákaz vjezdu vyznačených vozidel – nákladní automobily, autobusy, traktory) na místní komunikaci nad sokolovnou a rozhodla zakoupit zrcadlo, které bude umístěno u výjezdu z čp. 270 a 294.

169)  ...  poskytnutí mimořádné finanční odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov. 

170)  ...  přijetí daru od Václava a Dáši Kolářových, ve výši 50 000 Kč na výstavbu opěrné zdi, která zůstane v majetku města.

171)  ...  zakoupení nůžkového stanu o rozměrech 3 x 6 m pro účely pořádání akcí města.

172)  ...  plán inventur za rok 2016.

173)  ...  navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2016. 

174)  ...  uzavření smlouvy o připojení nového odběrného místa na veřejné osvětlení se společností ČEZ Distribuce.

175)  ...  podání žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. České Hamry a Opálka s tím, že v součinnosti se Státním pozemkovým úřadem bude připravena informativní schůzka majitelů pozemků.

Rada rozhodla:

176)  ...  na základě výsledku hospodaření a průběhu čerpání schváleného finančního příspěvku ve prospěch příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov o zvýšení příspěvku o 853 Kč.

Rada doporučuje:

177)  ...  zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 1274/55 v k.ú. Strážov na Šumavě Petru Vránovi a Ivě Novákové dle schválených podmínek pro prodej stavebních parcel.

178)  ...  zastupitelstvu schválit dohodu o změně obecní hranice s Městysem Dešenice tak, že pozemek č. 596 přejde z k.ú. Krotějov do k.ú. Oldřichovice u Děpoltic.

179)  ...  zastupitelstvu schválit pro rok 2017 výši vodného pro Strážov, Lukavici a Rovnou na 29,97 Kč bez DPH/m3 a výši stočného pro Strážov na 19,38 Kč bez DPH/m3.

180)  ...  zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpady na rok 2017, přičemž výše poplatku zůstává v nezměněné výši.

181)  ...  zastupitelstvu schválit navržený rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled do roku 2021.

Rada nedoporučuje:

182)  ...  zastupitelstvu schválit prodej p.p.č. 133/2 v k.ú. Strážov na Šumavě, avšak nemá námitek k uzavření dlouhodobé bezúplatné nájemní smlouvy.

183)  ...  zastupitelstvu schválit směnu části p.p.č. 334/3 za část  p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě, avšak navrhuje žadateli směnu výše uvedeného pozemku za navazující zemědělský pozemek ve stejné lokalitě.

Rada vzala na vědomí:

184)  ...  vyplacení pojistného plnění havarovaného vozidla TATRA a pověřila starostu jednáním s pojišťovnou ve věci neuznaných položkových nákladů v celkové výši 76 224 Kč.

185)  ...  že povinností účetní jednotky je tvořit opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Souhlasí, aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly tvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.

186)  ...  oznámení společnosti O2 Czech Republic a.s. o plánovaném zrušení telefonního automatu na náměstí ve Strážově a konstatovala, že město nemá zájem finančně dotovat provoz tohoto zařízení.

187)  ...  že k 31.12.2016 končí smlouva s Římskokatolickou farností Nýrsko na pronájem na lesních pozemků v katastrálním území České Hamry a vzhledem ke skutečnosti, že ze strany církve není zájem o její prodloužení budou k uvedenému datu lesy předány majiteli.