Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 8. SRPNA 2016

Vydáno dne 04. 09. 2016 (1677 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 8. srpna 2016 od 17.30 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

114)  ...  uzavření smlouvy o výpůjčce s Vlastivědným muzeem Karla Hostaše v Klatovech na předměty, které budou součástí krajkářské výstavy ve Strážově. 

115)  ...  uzavření smlouvy o dílo na opravu cyklostezky do Brtí s firmou EUROVIA Silba, a.s. Plzeň v ceně 367 738 Kč vč. DPH.         

116)  ...  uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, jehož předmětem je prodloužení realizace elektrických přípojek k novým stavebním parcelám do 30.8.2016. 

117)  ...  pronájem části pozemkových parcel č. 116/4 a 117 v k.ú. Viteň o celkové výměře 1000 m2 od spolumajitelů těchto pozemků (Josef Soukup, Marie Soukupová a Ing. Hany Soukupové) za cenu 1000 Kč ročně. 

118)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Rekonstrukce komunikace od náměstí k MŠ“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s. za cenu 2 621 687,38 Kč vč. DPH. 

Rada vzala na vědomí:

119)  ...  že zájemce o stavební parcelu č. 1274/51 v k.ú. Strážov na Šumavě (Artur Smidt) písemně od svého záměru odstoupil.