Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 9. 12. 2010

Vydáno dne 21. 01. 2011 (2412 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo ve čtvrtek 9. 12. 2010 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

16)... vyvěsit záměr směny p.p.č. 29/5a 29/6 v k.ú. Lukavice za st.p.č. 426 v k.ú. Strážov. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

17)... vyvěsit záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 149/2 v k.ú. Strážov. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

18)... uzavřít s Milanem Kubátem, Strážov 317, smlouvu o převodu členských práv a povinností ve Stavebním a nájemním družstvu Strážov za cenu 300.000 Kč. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

19)... uzavřít s Andreou Novotnou, Strážov 332, smlouvu o převodu členských práv a povinností ve Stavebním a nájemním družstvu Strážov za cenu 10.000 Kč. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

20)... opravit chybu v usnesení č. 189 ze dne 25.2.2010 následujícím způsobem: „Zastupitelstvo schválilo žádost firmy Agrotrade a.s., Lopatecká 223/13, 14700 Praha 4, o prodej části p.p.č. 59 (GP) a části p.p.č. 57 (GP) v k.ú. Horní Němčice o výměře cca 190 m2 za cenu 20 Kč/m2.“. (13 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

Zastupitelstvo schválilo:

21)... jednací řád zastupitelstva města. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

22)... obecně závaznou vyhlášku č. 35, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

23)... výši vodného pro Strážov, Lukavici a Rovnou pro rok 2011 na 24,65 Kč bez DPH/m3 a výši stočného pro Strážov na 17,36 Kč bez DPH/m3. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

24)... výši vodného pro Zahorčice, Víteň a Horní Němčice pro rok 2011 výši na 10,91 Kč bez DPH/m3. (13 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

25)... zadání změny č. 11 územního plánu města Strážov a vyhodnocení připomínkového řízení obsažené v důvodové zprávě. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

26)... pravidlo dvoukolového projednávání nabytí či převodu nemovitého majetku (záměr + rozhodnutí), přičemž mimořádné výjimky sloučení obou kol ve výjimečných případech schvaluje rada města. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

27)... rozpočtová opatření č. 12/2010 ve formě rozpočtových změn. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

28)... hospodaření města do schválení řádného rozpočtu pro rok 2011 dle rozpočtového provizoria, které tvoří na každý měsíc dvanáctina schváleného rozpočtu roku 2010 pro běžné výdaje a výdaje neinvestiční povahy.. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo zamítlo:

29)... žádost o prodej části pozemkové parcely č. 4 v k.ú. Božtěšice. (4 pro / 5 proti / 5 se zdrželo)

Zastupitelstvo pověřilo:

30)... Ing. Josefa Rouska zastupováním města ve Svazu měst a obcí ČR, Regionálním rozvojovém sdružení Šumava, Euroregionu Šumava, Dobrovolném svazku obcí Úhlava, Ekoregionu Úhlava a Účelovém sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko a zároveň pověřuje Aleše Potužáka zastupováním města ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů. (13 pro / 0 proti / 1 se zdržel)