Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. ČERVNA 2016

Vydáno dne 21. 07. 2016 (1829 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 9.6.2016 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově


Zastupitelstvo rozhodlo:

106)  ... vyslovit zájem o zpracování komplexních pozemkových úprav v celém správním území.  

107)  ... koupit p.p.č. 478/6 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 189 m2 za cenu 40 Kč/m2

108)  ... koupit p.p.č. 153/3 v k.ú. Krotějov o výměře 531 m2 (která vznikla na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 153) a p.p.č. 185/2 v k.ú. Krotějov o výměře 25 m2 (která vznikla na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 185). Vše za cenu 20 Kč/m2.  

109)  ... prodat manželům Romanovi a Petře Smolíkovým, p.p.č. 1274/54 v k.ú. Strážov o výměře 934 m2 za cenu 373600 Kč + DPH. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit. Zároveň s kupní smlouvou bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka stavební parcely provádět vlastním nákladem pravidelnou údržbu přilehlé p.p.č. 1274/96, kde bude uložena kanalizace, zajistit jeho schůdnost, pravidelné sekání a likvidaci veškerých odpadů vzniklých jeho údržbou.

110)  ... vyvěsit záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnictví pozemkové parcely č. 282/2 v k.ú. Rovná.

111)  ... vyvěsit záměr bezúplatného nabytí pozemkových parcel č. 312 a 74/6 v k.ú. Opálka. 

112)  ... vyvěsit záměr koupě části pozemkové parcely č. 1404/2 v k.ú. Strážov. 

Zastupitelstvo schválilo:

113) ...  účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2015, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2015 v částce 6 295 703,19 Kč z účtu 431 na účet 432.

114)  ... inventarizační zprávu ke dni 31.12.2015. 

115)  ... obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 

116)  ... poskytnutí bezúplatné finanční výpomoci ve výši 100 998 Kč na dobu do 31.12.2024 Ekoregionu Úhlava z.s., se sídlem Náměstí 122, Nýrsko. 

117) ...  rozpočtová opatření č. 5/2016 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo projednalo:

118) ...  závěrerčný účet města za rok 2015. Společně se závěrečným účtem projednalo zastupitelstvo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Strážov za rok 2015. Závěrem přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, je skutečnost, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo přednesenou zprávu na vědomí a uzavřelo toto projednání vyjádřením souhlasu bez výhrad.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

119) ... návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2015. 

Zastupitelstvo pověřuje:

120) ... radu podáním žádosti o zpracování komplexních pozemkových úprav s uvedením  pořadí katastrů a pověřuje radu vyřadit ty katastry, kde bude ze strany vlastníků více než poloviny zemědělské půdy doložen do 31.7.2016 jejich nesouhlas s provedením komplexních pozemkových úprav.