Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. DUBNA 2015

Vydáno dne 29. 05. 2015 (1910 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 20.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

 37)  ... uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky přes pozemkovou parcelu č. 430/4 v k.ú. Krotějov s Richardem a Janou Kotalovými.

 38)  ... uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti na pozemek p.č. 405/2 v k.ú. Krotějov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy.

 39)  ... uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

 40)  ... uzavření pracovní smlouvy s uchazeči o zaměstnání registrovanými na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací. Konkrétně se jedná o Jana Koláře a Marii Trylčovou, (pracovní smlouva od 01.05.2015 do 31.10.2015 na úvazek 8 hodin denně).    

 41)  ... přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

 42) ... dodatek č. 31 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o. Sušice.

 43)  ... uvolnění rozpočtové rezervy z rozpočtu  Základní a Mateřské školy Strážov na nákup 2 ks lednic do školní kuchyně.

 44) ...  podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na zpracování projektové dokumentace pro předčišťovací systém ČOV.

45) ...  uzavření smlouvy o  pachtu na areál koupaliště na letošní sezónu s Monikou Faustovou, za cenu 30.000Kč/sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

46) ...  navržená rozpočtová opatření č. 4/2015 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

47)  ... zastupitelstvu schválit směnu pozemků p.č. 455/85 za 455/87 v.ú. Viteň.

Rada pověřila:

48)…  starostu uzavíráním smluv o přijetí darů pro Město Strážov.

Rada vzala na vědomí:

49) … ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 461 v k.ú. Strážov z důvodu, že tento pozemek není majetkem města.