Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. LEDNA 2018

Vydáno dne 14. 02. 2018 (968 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 9. ledna 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada rozhodla:

1)  ...   poskytnout dary následujícím spolkům ve výši 5000 Kč/spolek:

 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lukavice,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brtí,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Němčice,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Viteň,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážov,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opálka,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rovná,
 •  Svaz zdravotně postižených - Šumava - Klub Strážov,
 •  Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strážov,
 •  Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Strážov,
 •  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Strážov,
 •  Myslivecký spolek Strážov na Šumavě, z.s

 2)  ...   poskytnout dar ve výši 2000 Kč na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsek 18 – Strážov.

 3)  ...   uzavřít s Městským úřadem Klatovy veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje stavební povolení na akci „Rekonstrukce komunikace mateřské školy k silnici č. 171/II“.

Rada schválila:

 4)  ...   uzavření kupní smlouvy s Jaroslavou Jílkovou a manželi Janem a Janou Denkovými na p.p.č. 437/2 v k.ú. Kozí o výměře 1555 m2, p.p.č. 437/3 v k.ú. Kozí o výměře 1498 m2 a p.p.č. 758 v k.ú. Brtí o výměře 18703 m2 za cenu 513069 Kč.

 5)  ...   rozpis rozpočtu pro rok 2018 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

 6)  ...   poskytnutí mimořádné finanční odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

 7)  ...   podání žádostí o dotace z dotačních programů Plzeňského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle seznamu, který je přiložen k zápisu.

 8)  ...   podání žaloby k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích na společnost Pro Život s.r.o. o vyklizení prostor zubní ordinace v prvním patře domu č.p. 216 ve Strážově.

 9)  ...   dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o inventarizaci.

Rada vzala na vědomí:

10)  ...  návrh Libuše Grösslové, Marie Pálkové a Zdeňky Preslové na zvýšení kupní cení ceny pozemkové parcely č. 1274/84 v katastrálním území Strážov na 250 Kč/m2. Rada nedoporučuje zastupitelstvu o další změně usnesení č. 166 ze dne 21. září 2017 jednat a nebudou-li do nejbližšího zasedání zastupitelstva ze strany majitelek učiněny kroky k naplnění tohoto usnesení, navrhuje výše uvedené usnesení zrušit a definitivně ukončit přípravu zainvestování pozemkové parcely č. 1274/84.