Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. LISTOPADU 2017

Vydáno dne 27. 11. 2017 (395 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v čtvrtek 9. listopadu 2017 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

135)  ...  poskytnout dar ve výši 1000 Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Rovná.

136)  ...  poskytnout dar ve výši 19000 Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Zahorčice.

137)  ...  propachtovat zemědělské pozemky o celkové výměře 3166 m2 v k.ú. Víteň Petře Tomanové, za roční pachtovné ve výši 871 Kč. Konkrétně se jedná o část pozemkové parcely č. 296/1 o výměře 433 m2, část pozemkové parcely č. 296/6 o výměře 2096 m2 a část pozemkové parcely č. 555 o výměře 637 m2.

Rada schválila:

138)  ...  vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí a jmenovala likvidační komisi ve složení Ing. Josef Rousek, Pavel Prošek a Vlastimil Fürbacher.

139)  ...  plán inventur za rok 2017.

140)  ...  navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2017.

141)  ...  uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro objekt čistírny odpadních vod z důvodu plánovaného rozšíření areálu se společností ČEZ Distribuce, a.s.

142)  ...  uzavření směnné smlouvy s Janou a Jaroslavem Kolorosovými, ve věci směny p.p.č. 1524 (1 m2), p.p.č. 1525 (2 m2), p.p.č. 104/2 (2 m2), p.p.č. 104/3 (2 m2) a p.p.č. 103/2 (4 m2) za p.p.č. 1411/201 (6 m2) vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

Rada doporučuje:

143)  ...  zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

144)  ...  zastupitelstvu schválit ceny vodného a stočného dle předloženého návrhu.

145)  ...  zastupitelstvu schválit vyrovnaný rozpočet města na rok 2018 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 28 263 200 Kč.

146)  ...  zastupitelstvu schválit, v případě realizace usnesení č. 166/2017, předkupní právo na pozemek č. 1274/101 v k.ú. Strážov na Šumavě ve prospěch původních majitelů.

147)  ...  zastupitelstvu schválit koupi lesních pozemků p.č. 437/2 o výměře 1555 m2, p.č. 437/3 o výměře 1498 m2 v k.ú. Kozí a p.č. 758 o výměře 18703 m2 v k.ú. Brtí.

148)  ...  zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2015.

149)  ...  zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 625/25, 625/26, 625/27 v k.ú. Brtí ve prospěch Povodí Vltavy, s.p.

Rada nedoporučuje:

150)  ...  zastupitelstvu schválit žádost Petra Jiříka, o odprodej části pozemkové parcely č. 57 v k.ú. Lukavice.

Rada vzala na vědomí:

151)  ... revizi knihovního fondu Místní knihovny ve Strážově.

Rada pověřila:

152)  ... starostu, aby vyzval spolumajitelky pozemkové parcely č. 1274/84 v k.ú. Strážov, zda se připojují k požadavku Libuše Grösslové na navýšení ceny pozemku.