Bookmark and Share

USNESENÍ, PÁTEK 13. ŘÍJNA 2017

Vydáno dne 10. 11. 2017 (498 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pátek 13. října 2017 od 17.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

116)  ...  pravidla pro přijímání a vyřizování petic.

117)  ...  zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 605/2 v k.ú. Krotějov, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy elektrické energie za úplatu 2 200 Kč bez DPH.

118)  ...  průjezd Rallye Šumava a Historic Vltava Rallye 2018 po místních komunikacích na trase: Javor – Lehom – Strážov a zároveň stanovila seznam pravidel a podmínek k průjezdu automobilové soutěže.

119)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 200.000 Kč v rámci dotačního titulu “Odstranění havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

120)  ...  udělení výjimky z počtu dětí v základní škole a v mateřské škole na základě žádosti příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

121)  ...  upravený rozpis rozpočtu pro rok 2017 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

122)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 10/2017 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

123)  ...  zakoupit 2 kusy knihy „Lehom v proměnách času“ a v případě dohody s autorem má město zájem publikaci vydat elektronicky.

124)  ...  podat odvolání proti rozhodnutí MěÚ Klatovy ve věci zamítnutí žádosti o odstranění vrat z veřejně přístupné komunikace k zahrádkám.

125)  ...  upravit platový tarif ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, v souladu s novou legislativní úpravou.

Rada zamítla:

126)  ...  žádost SDH Strážov o kompenzaci údajné investice ve výši 2000 Kč do osvětlovací rampy vozidla Volkswagen Transportér při pořízení vozidla.

127)  ...  nabídku na pořízení informační aplikace s názvem „Mobilní rozhlas“.

Rada doporučuje:

128)  ...  zastupitelstvu schválit uzavření smluv o právu k provedení části stavby rozšíření čistírny odpadních vod na přilehlých soukromých pozemcích.

Rada nedoporučuje:

129)  ...  zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 166/2017 v souvislosti s požadavkem Libuše Grösslové na navýšení kupní ceny.

Rada pověřila:

130)  ...  starostu zveřejněním informace o tom, že město hledá zájemce o pronájem koupaliště na příští sezónu.

131)  ...  starostu zjištěním podrobností o možnosti reklamačního řešení prasklé podlahy v garáži hasičské zbrojnice ve Strážově.

Rada jmenovala:

132)  ...  členy školské rady Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace na následující tříleté volební období: Pavla Proška a Jiřího Tomana.

Rada vzala na vědomí:

133)  ...  výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace za rok 2016/2017.

Rada odložila:

134)  ...  řešení objízdných tras v souvislosti s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci mostu v Káclinku.