Bookmark and Share

USNESENÍ, PONDĚLÍ 18. PROSINCE 2017

Vydáno dne 09. 02. 2018 (559 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí 18. prosince 2017 od 17.30 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

161)  ...  o zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov o 173 913 Kč a schválila navazující upravený rozpis rozpočtu pro rok 2017 ve vztahu k této příspěvkové organizaci.

162)  ...  uzavřít s Městským úřadem Klatovy veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje územní rozhodnutí na akci „Rekonstrukce komunikace mateřské školy k silnici č. 171/II“.

163)  ...  uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o., jehož předmětem je úprava ceny za svoz směsného komunálního odpadu.

164)  ...  uzavřít dodatky č. 41, 42, 43 a 44 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem jsou změny cen za svoz separovaných komunálních odpadů.

165)  ...  uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí se společností ČEZ Prodej, jejíž předmětem je zachování stávajících cen elektrické energie pro rok 2018.

Rada schválila:

166)  ...  uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2018 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Karel Bouberle, Zdeněk Matásek, Jiří Polák, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman, Miroslav Vavírka a Tomáš Kalivoda.

167)  ...  změnu způsobu odměňování jubilantů s tím, že od 01.01.2018 bude dar k životnímu jubileu poskytován ve formě nákupní poukázky do prodejen Západočeského konzumního družstva Sušice v hodnotě 500 Kč.

168)  ...  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

169)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 13/2017 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

170)  ...  zastupitelstvu schválit žádost Bc. Stanislava Staška o směnu části pozemkové parcely č. 504/1 a části pozemkové parcely č. 505 za část stavební parcely č. 7 vše v katastrálním území Zahorčice.

Rada vzala na vědomí:

171)  ...  že povinností účetní jednotky je tvořit opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Souhlasí, aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly tvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.

172)  ...  výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2017, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

Rada pověřila:

173)  ...  starostu dalším jedním v návaznosti na dopis ředitele Západočeského konzumního družstva Sušice v souvislosti se ztrátovostí prodejny ve Vítni.

174)  ...  starostu dalším jednáním ve věci přeložky elektrického vedení související s rozšířením křižovatku u č.p. 259/260.