Bookmark and Share

USNESENÍ, PONDĚLÍ 9. PROSINCE 2019

Vydáno dne 06. 02. 2020 (315 x přečteno)

Usnesení ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí 9. prosince 2019 od 17.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada rozhodla:

129) ... uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o., jehož předmětem je úprava ceny za svoz směsného komunálního odpadu.  

130) ... uzavřít dodatky č. 52, 53, 54, 55, 56 a 57 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem jsou změny cen za svoz separovaných komunálních odpadů.  

131) ... upravit platový tarif ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, v souladu s novou legislativní úpravou.  

Rada schválila:

132) ... zřízení termínovaného vkladu u UniCredit Bank s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s tím, že uložená částka bude 20 000 000 Kč a roční úroková sazba bude 1,5 %.  

133) ... uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2020 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Karel Bouberle, Tomáš Kalivoda, Miroslav Kolář, Zdeněk Matásek, Jiří Polák, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman a Miroslav Vavírka.

134) ... poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

Rada zamítla:

135) ... nabídku Libuše Grösslové a Marie Pálkové na vlastnický podíl parcely č. 1274/84 v k.ú. Strážov na Šumavě za cenu 200 Kč/m2, protože město nemá v současné situaci a za navržených podmínek o pozemek zájem, neboť jsme v nedávné době směřovali svůj investiční záměr do jiné lokality.

Rada doporučuje:

136) ... zastupitelstvu schválit směnu pozemků s Václavem Benešem, kdy město by získalo pozemkovou parcelu č. 1264/2 a část pozemkové parcely č. 1274/85 o celkové výměře cca 1400 m2 a naproti tomu Václav Beneš získá od města část lesní pozemkové parcely č. 1005/1 o výměře cca 300 m2.

137) ... zastupitelstvu schválit přípravu změny č. 1 územního plánu s tím, že budou zpracovány pravidla pro provádění a financování změn územního plánu.

Rada pověřila:

138) ... starostu, aby ve věci nabídky směny pozemku u č.p. 34 ve Strážově, objednal zaměření vlastnické hranice pozemků při silnici č. II/171.

139) ... starostu, aby na příští schůzi rady pozval zástupce Oblastní charity Klatovy k vysvětlení požadavku na finanční příspěvek.