Bookmark and Share

USNESENÍ, STŘEDA 12.8.2015

Vydáno dne 01. 09. 2015 (2317 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen  rady), která se konala ve středu 12. srpna 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


 

Rada rozhodla:

 87)  ... vyhlásit konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace. Rada v této souvislosti pověřuje starostu požádat Krajský úřad, Českou školskou inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise.

Rada schválila:

88)  ... dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti se společností Vodafone Czech Republic a.s.

89)  ... pronájem části pozemkové parcely č. 47/13 v k.ú. Lukavice o výměře 11 m2 manželům Michaelu a Kláře Zdeňkovým, trvale bytem Plzeň za částku 11 Kč/rok.

90)  ... uzavření pojistné smlouvy č. 2269150609 o havarijním pojištění se společností Kooperativa a.s. na Multicar M26AL.

Rada zamítla:

91) ...  nabídku FILMpro na pravidelnou propagaci v televizním vysílání, avšak nebrání se  jednorázové spolupráci.                      

Rada doporučuje:

92) …  zastupitelstvu schválit nabytí pozemků pod stávající místní komunikací v k.ú. Neznašovy za účelem vybudování asfaltové komunikace do Kněžic.

93) …  zastupitelstvu uzavřít dohodu o partnerství s obcí Czarna v Polsku.

94) …  zastupitelstvu schválit prodej parcel k Rovné přihlášeným zájemcům s tím, že pro trvalé bydlení bude cena pozemku 400 Kč/m2 a pro ostatní 800 Kč/m2, stejně, jako tomu bylo u prodeje dřívějších parcel.

Rada vzala na vědomí:

95) …  vzdání se funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace ze strany Mgr. Josefa Baštáře, a skutečnost, že ředitel školy před vzdáním se funkce jmenoval statutárním zástupcem ředitele Mgr. Zdeňku Břízovou. Rada v této souvislosti stanovila plat statutárního zástupce ředitele v souladu s platnou legislativou.

96) …  informaci o průběhu likvidace pojistné události havárie hasičského auta.