Bookmark and Share

USNESENÍ, STŘEDA 12. PROSINCE 2012

Vydáno dne 31. 12. 2012 (2381 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva). které se konalo 12.12.2012 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo ROZHODLO:

100)   ...   poskytnout finanční příspěvek ve výši 7884 Kč na činnost místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

101)   ...   nákup p.p.č. 346/5, 346/6, 346/44a 346/45 v k.ú. Rovná včetně lesních porostů za cenu 100.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

102)   ...    záměr bezúplatného nabytí části p.p.č. 177 v k.ú. Strážov. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

103)   ...   záměr nabytí p.p.č. 1401/1 (část), 1401/2 (část), 1401/3 (část), 1401/4 (část), 1402/2 (část), 1404/2 (část), 1404/3 a 1404/4 vše v k.ú. Strážov. (14 pro / 0 proti / 1 se zdrželi)

104)   ...   prodej kabelového vedení NN 0,4 kV AYKY 4x70, které vede přes pozemky 1370/6, 1400/1, 1399/1, 1399/2 v k.ú. Strážov a 148/12, 148/11, 148/10, 148/9, 148/8, 148/7, 148/6 a 148/1 v k.ú. Opálka v celkové délce 430 m firmě ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 102 920,- Kč včetně DPH a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

105)   ...   zřízení věcného břemene na p.p.č. 290/1 a 290/3 vše v k.ú. Lukavice, které jsou ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy za úplatu 833,33 Kč. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

106)   ...   obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Strážov. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

107)   ...   obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

108)   ...   pro rok 2013 výši vodného pro Strážov, Lukavici a Rovnou na 26,76 Kč bez DPH/m³ a výši stočného pro Strážov na 18,46 Kč bez DPH/m³. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

109)   ...   pro rok 2013 výši vodného pro Zahorčice, Víteň a Horní Němčice na 15 Kč vč. DPH/m³. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

110)   ...   rozpočet města na rok 2012 s následujícími parametry: příjmy 19 453 520 Kč a výdaje 19 453 520 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je příloha č. 1 – účelové příspěvky občanským sdružením a spolkům a pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 100 tisíc Kč na jednu akci. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

111)   ...   rozpočtový výhled pro období 2013 – 2017 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

112)   ...   rozpočtová opatření č. 13/2012 ve formě rozpočtových změn. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

113)   ...   poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Ekoregion Úhlava o.s. na předfinancování výdajů projektu „Vybavení turistických stezek v Královském hvozdu“ ve výši 44676 Kč. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

114)   ...   změnu účelu finančního příspěvku pro TJ Sokol Strážov ve výši 200 tisíc Kč, kdy tento příspěvek je určen na běžnou činnost organizace.  (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

 Zastupitelstvo POVĚŘUJE:

115)   ...   radu, aby v průběhu roku 2013 pracovala na přípravě dvou variantních řešení placení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (známkový systém vs. místní poplatek). (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo ODVOLALO:

116)   ...   s účinností od 1.1.2013 stávající členy komise pro projednávání přestupků a jmenovalo nové složení této komise: Mgr. Jiří Nejdl, Vlastimil Fürbacher, Vanda Kavková, ing. Jan Pavlásek a ing. Josef Rousek. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

117)   ...   rozpočty Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko a Dobrovolného svazku obcí Úhlava.