Bookmark and Share

USNESENÍ, STŘEDA 17. ÚNORA 2016

Vydáno dne 08. 03. 2016 (1839 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve středu 17.2.2016 od 18.00 hodin v kanceláři starosty.


 

Rada rozhodla:

25)  ...  poskytnout příspěvek ve výši 2000 Kč na činnost hasičského okrsku Strážov.

26)  ...  uzavřít s Městským úřadem Klatovy veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje územní rozhodnutí na akci „Rekonstrukce komunikace od náměstí k MŠ“.

27)  ...  že pro letošní rok neplánuje nákup dopravních automobilů pro JPO V.

Rada schválila:

28)  ...  sazebník úhrad za poskytování informací a ceník za další služby města Strážov.

29)  ...  uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na zemědělské pozemky s Ing. Janem Pavláskem.

30)  ...  uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu na podporu hospodaření v lesích ve výši 54 900 Kč.

31)  ...  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s ing. arch. Petrem Taušem na zpracování územního plánu.

Rada souhlasí:

32)  ...  s tím, aby příspěvková organizace Základní škola a mateřské škola Strážov podala žádosti o dotace z dotačních programů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Plzeňského kraje.

Rada doporučuje:

33)  ...  zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 1274/52 v  k.ú. Strážov na Šumavě Martinu Kubátovi dle schválených podmínek pro prodej stavebních parcel.

34)  ... zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č.1274/51 v  k.ú. Strážov na Šumavě Arturu Smidtovi dle schválených podmínek pro prodej stavebních parcel.

35)  ... zastupitelstvu schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p.č. 1370/10, 1370/11, 1399/1, 1399/2 a 1400/1 v k.ú. Strážov na Šumavě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN.

Rada pověřila:

36)starostu zajištěním cenových nabídek na výměnu střešní krytiny na objektu mateřské školy ve Strážově.

37)… starostu dále sledovat vývoj odpadového hospodářství.