Bookmark and Share

USNESENÍ, středu 18. července 2012

Vydáno dne 23. 07. 2012 (1970 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve středu 18. července 2012 od 18,00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

79)  ...  obnovit snahu o získání dotace na rekonstrukci radnice včetně vybudování regionálního muzea v podkroví a pověřila starostu vyhledáním vhodného dotačního titulu.

Rada schválila:

80)  ...  uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkovou parcelu č. 92/2 v k.ú. Víteň se společností ČEZ Distribuce a.s. v souvislosti s budováním elektrické přípojky.

81)  ...  předloženou projektovou dokumentaci na výstavbu rekreačního domu v k.ú. Krotějov (část Splž – p.p.č. 199/4) za podmínky, že záměr bude schválen ze strany Správy NP a CHKO Šumava.

82)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 7/2012 ve formě rozpočtových změn.

Rada vzala na vědomí:

83)  ...  zamítnuté odvolání ohledně vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 175 tisíc Kč v souvislosti s kontrolou Finančního úřadu v Klatovech na čerpání dotace na akci „Oprava budovy hasičské zbrojnice SDH Strážov“ z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2005, přičemž rozhodla uhradit vratku dotace i penále, avšak pověřila starostu podáním žádosti o prominutí odvodu.

Rada pověřila:

84)  ...  starostu odhadem povodňových škod a přípravou žádosti o dotaci krajskému úřadu.

85)  ...  starostu jednáním na valných hromadách honebních společenstev, v jejichž obvodu má Město Strážov pozemky, ve smyslu zachování stávajícího nájemce včetně stávajících podmínek pronájmu.

86)  ...  starostu, aby v souvislosti se žádostí Mgr. Václava Šilhavého o odprodej pozemkové parcely č. 1469/45 v k.ú. Strážov vyhledal eventuální možnosti vhodné směny pozemku.