Bookmark and Share

USNESENÍ, ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020

Vydáno dne 25. 11. 2020 (194 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 1. září 2020 od 17.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

105)... smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 92/18, 565/2 a 565/3 v k.ú. Viteň se společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zemního kabelového vedení NN a pojistkových skříní.

106) ... pronájem části p.p.č. 6/4, 6/6 a 198/3 v k.ú. Božtěšice na Šumavě o výměře 420 m2 Ing. Ph.D. Jaroslavu Tomáškovi, za cenu 420 Kč ročně.

107) ... smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.p.č. 1457/1 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zemního kabelového vedení NN.

108) ... propachtování části p.p.č. 301 v k.ú. Viteň o výměře 300 m2 Petře Tomanové, za cenu 82 Kč ročně.

109) ... průjezd Rallye Šumava a Historic Vltava Rallye ve dnech 07. a 08. 2020 po místních komunikacích na trase: Viteň – Plásky – koupaliště – Zahorčice – Opálka – Blata a zároveň stanovila seznam pravidel a podmínek k průjezdu automobilové soutěže.

110) ... výsledek veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na zpracování projektové dokumentace na akci „Strážov – místní komunikace pod sokolovnou“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou NDCON s.r.o., se sídlem Zlatnická 10, Praha, za cenu 177 000 Kč bez DPH.

111) ... dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavební akce: „Havarijní stav kanalizace a vodovodu – ulice u sokolovny ve Strážově“ s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy, který řeší prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2020.

112) ... dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavební akce: „Strážov – celková rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy, který řeší prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2020.

113) ... uzavření dodatku k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce České republiky, jehož účelem je prodloužení smlouvy do 31. prosince 2020.

114) ... uzavření dodatku k pracovní smlouvě s uchazečem o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací, na jejichž základě se pracovní poměr prodlužuje do 31. prosince 2020. Konkrétně se jedná o Zdeňka Sýkoru.

115) ... rozpočtová opatření č. 7/2020 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

116) ... zastupitelstvu schválit změnu záměru směny pozemků s Václavem Benešem tak, že směňovaný pozemek bude rozšířen o část p.p. č. 1005/1 v k.ú. Strážov na Šumavě.

Rada pověřila:

117) ... starostu jednáním s Dagmar Majerovou ve věci směny pozemků.

118) ... starostu přípravou geometrického plánu ve věci směny pozemků v k.ú. Mladotice.