Bookmark and Share

USNESENÍ, ÚTERÝ 10.BŘEZNA 2020

Vydáno dne 18. 05. 2020 (419 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 10. března 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosti. 


Rada rozhodla:

27)  ... uzavřít dodatek č. 58 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem je zvýšení ceny za vývoz zvonů na papír.

28)  ...  prodat traktor Valtra N92 včetně čelního nakladače a pověřila starostu zajištěním prodeje za cenu 800.000 Kč bez DPH.

Rada schválila:

29)  ... výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 4 282 156,05 Kč bez DPH.

30)  ... další postup rekonstrukce radnice a souhlasí s tím, že zateplení podkroví provede firma Flocomobil GmbH Schorndorf technologií dutinového foukání skelné vaty.

31)  ... uzavření smlouvy s firmou Výtahy VOTO s.r.o. Plzeň na dodávku a montáž výtahu v objektu radnice za cenu 881 500 Kč bez DPH.

32)  ... uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory ve zdravotním středisku s firmou HL PROJECT s.r.o. ke dni 31.03.2020.

33)  ... uzavření pracovní smlouvy se Zdeňkem Sýkorou (pracovní smlouva od 01.04.2020 do 30.09.2020 na úvazek 8 hodin denně) na úklidové a pomocné práce. Rada zároveň schválila přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

34)  ... provedení údržby 2 kusů lip na návsi v Božtěšicích od firmy BAOBAB-péče o zeleň s.r.o. Únětice.

35)  ... uzavření kupní smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko na p.p.č. 1275 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 197 m2, za cenu 29 550 Kč.

36)  ... uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem na p.p.č. 1449/76 o výměře 24 m2, p.p.č 1449/77 o výměře 447 m2, p.p.č. 1449/78 o výměře 32 m2 a p.p.č. 1449/83 o výměře 26 m2.

37)  ...  pronájem části p.p.č. 1270/7 o rozloze cca 320 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě Rudolfu Holubovi  na dobu 10 let za cenu 320 Kč ročně za účelem zřízení zahrádky.

38)  ...  pronájem části p.p.č. 1270/7 o rozloze cca 400 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě Miroslavu a Haně Kuzníkovým na dobu 10 let za cenu 400 Kč ročně za účelem zřízení zahrádky.

39)  ...  pronájem části p.p.č. 447/5 o rozloze cca 25 m2 v k.ú. Brtí Jindřichu Šebestovi na dobu 10 let za cenu 25 Kč ročně za účelem uskladnění dřeva.

40)  ...  uzavření smlouvy o pachtu na areál koupaliště na sezónu 2020 se Zdeňkem Procházkou za cenu 30 000 Kč / sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

41)  ...  uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garáže v hospodářských objektech fary od Římskokatolické farnosti Nýrsko. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 31.12.2020.

42)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor bývalé provozovny KOZAK v čp. 280 ve Strážově Stanislavu Kopeckému za 880 Kč za měsíc + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

43)  ...  uzavření smlouvy o pachtu na pronájem části zemědělských pozemků p.č. 47/27, 47/26 a 50 o celkové rozloze 930 m2 v k.ú. Lukavice u Strážova s Milanem Kiesenbauerem za cenu 256 Kč/rok.

Rada zamítla:

44)  ...  žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Nýrsko o finanční příspěvek na konání celostátní dětské chovatelské soutěže.

Rada pověřila:

45)  ...  starostu podáním žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR o nabytí pozemkové parcely č. 1469/1 v k.ú. Strážov na Šumavě do vlastnictví města.

Rada vzala na vědomí:

46)  ...  podnět Zdeňka Hnízda a Marie Prunerové ve věci dodržování rychlosti vozidel při průjezdu osadou Patraska.

47)  ...  stížnost Ing. Evy Hlasové na chování souseda.

48)  ...  opětovnou žádost Václavy Rýdlové o zřízení vyhrazeného parkovacího místa v lokalitě Židovské ulice.

Rada odložila:

49)  ...  žádost TJ Sokol Strážov a pověřila starostu, aby vyžádal od zástupců organizace předložení vyúčtování za dodávku plynu za poslední vyúčtovací období.