Bookmark and Share

USNESENÍ, ÚTERÝ 15. LEDNA 2019

Vydáno dne 04. 03. 2019 (599 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 15. ledna 2019 od 17.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada rozhodla:

 1)  ...   poskytnout dary následujícím spolkům ve výši 5000 Kč/spolek:

 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lukavice,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brtí,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Němčice,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Viteň,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážov,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opálka,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rovná,
 •  Svaz zdravotně postižených - Šumava - Klub Strážov,
 •  Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strážov,
 •  Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Strážov,
 •  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
 •  Myslivecký spolek Strážov na Šumavě, z.s

2)  ...  poskytnout dar ve výši 2000 Kč na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okrsek 18 – Strážov.

3)  ...  objednat zpracování projektové dokumentace na akci „Strážov – chodník podél silnice II/171 směrem k Opálce“ u projekční firmy NDCon s.r.o., se sídlem Zlatnická 10, Praha, za cenu 85 tisíc Kč bez DPH.

 

Rada schválila:

4)  ...  rozpis rozpočtu pro rok 2019 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

5)  ...  uzavření dohody o užívání vozidla města se Základní školou a mateřská školou Strážov p.o. za účelem dovážení obědů do mateřské školy ve Strážově.

6)  ...  postup rekonstrukce radnice, kdy město poskytne na krov dřevo z vlastních lesů, jeho pořez bude proveden na pile Zdeňka Koláře v Horních Němčicích a tesařské práce na krovu budou objednány u firmy Petra Majera z Běšin, úklidové a přípravné práce provede firma Miroslava Rutkovského z Klatov a VAK SERVIS s.r.o.

7)  ...   uzavření smlouvy na zajištění výkonu koordinátora BOZP při rekonstrukci radnice s Petrem Kourou, Dis. za cenu 140 tisíc Kč.

8)  ...   podání žádostí o dotace z dotačních programů Plzeňského kraje a Dispozičního fondu Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

9)  ...   pronájem dvou částí p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o výměře 50 m2 Janu Křížovi, za roční nájem 50 Kč. Konkrétně se jedná o předzahrádku u domu čp. 27 a část pozemku sousedící se stavební parcelou 34 za účelem uskladnění palivového dřeva. Na uvedeném pozemku není možnost realizovat jakoukoliv stavbu.

10)  ...  uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s., která řeší uzavření pojištění odpovědnosti nově pořízeného nákladní přívěsu zn. Šálek.

11)  ...  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 474 a 1460 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

 

Rada pověřila:

12)  ... starostu jednat se zástupci Státního statku Jeneč s.p. ve věci možnosti bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. České Hamry a Opálka.

 

Rada vzala na vědomí:

13)  ... že povinností účetní jednotky je tvořit opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Souhlasí, aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly tvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.