Bookmark and Share

USNESENÍ, úterý 16. listopadu 2010

Vydáno dne 23. 01. 2011 (2430 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 16. listopadu 2010 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

1)...že uvolněná funkce tajemníka nebude dočasně obsazena, přičemž bude vyhlášeno výběrové řízení na funkci technicko-administrativního pracovníka.

2)...rozhodla přijmout na místo pracovníka komunální sféry a lesní výroby Karla Morongu nar. XX.XX.19XX a pověřila starostu uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou jednoho roku.

3)...zřídit občanskou komisi a jmenovala její členy Ing. Jan Pavlásek (předseda), Jana Denková, Jitka Krouparová, Marie Huspeková, Vanda Kavková, Bohumila Tomanová a Jiřina Janková.

4)...o změně jednatele společnosti Strážovská čerpací stanice s.r.o., kde je město jediným společníkem. Z funkce jednatele odvolává Ing. Jana Pavláska a novým jednatelem jmenuje Ing. Josefa Rouska, nar. XX.XX.19XX, trvale bytem Strážov 286.

Rada schválila:

5)...přípravu pro podání žádosti na dokončení akce „Revitalizace MPZ Strážov – II. etapa“ v rámci dalšího kola Regionálního operačního programu Jihozápad a rozhodla zadat u projektanta Karla Macána úpravu projektu spočívající ve vypuštění právě realizovaných částí úprav.

6)...že k přijetí prohlášení o uzavření manželství u zdejšího matričního úřadu dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, budou oprávněni starosta Ing. Josef Rousek a místostarosta Miroslav Jiřík.  

7)...schválila jednací řád rady města.

8)...schválila uzavření smluv o bezúplatné výpůjčce částí pozemkových parcel 1449/1 a 1449/3 v k.ú. Strážov se Správou a údržbou silnic Klatovy.

9)...součinnost města při opravě či vybudování nové zdi u nemovitosti čp. 176 ve Strážově zajištěním nezbytně nutné dopravy stavebního materiálu.

10)...žádost manželů Hany a Karla Šléglových, majitelů čp. 5 v Rovné, o pokácení 3 ks lip a 2 ks akátů na pozemkové parcele č. 198/3 v k.ú. Rovná za podmínky, že bude doložen souhlas i majitelů dalších okolních nemovitostí.

11)...doplnění vánoční výzdoby nákupem venkovních osvětlených dekorací v částce do 30 tisíc Kč.

12)...nákup výpočetní techniky – osobní počítač včetně příslušenství a tiskárny do místní knihovny v ceně cca 20 tisíc Kč v rámci dotačního programu na podporu informačních center.

13)...navržená rozpočtová opatření č. 10/2010 ve formě rozpočtových změn, přičemž jejich podrobný rozpis je uveden v příloze.

Rada zamítla:

14)...návrh na umístění přejezdových prahů na Hradčanech, přičemž ani dopravní značení nebude do kolaudace silnice měněno.

Rada doporučuje:

15)...zastupitelstvu doplnit do jednacího řádu ustanovení ohledně slušnosti jednání zastupitelů i občanů.

15)...zastupitelstvu schválit přijetí daru ve formě p.p.č. 149/2 v k.ú. Strážov o výměře 35 m2.

16)...zastupitelstvu schválit směnu pozemků s manželi Vladimírem a Marií Rendlovými, Strážov 261. Konkrétně se jedná o dvě nově vzniklé pozemkové parcely č. 29/5 (výměra 189 m2) a 29/6 (výměra 307 m2) v k.ú. Lukavice za st. p. č. 426 v k.ú. Strážov (výměra 157 m2) včetně zřízení věcného břemene přístupu k této parcele bez dalšího finančního vyrovnání.

17)...zastupitelstvu schválit zadání změny č. 11 územního plánu Strážov.

Rada postupuje:

18)...zastupitelstvu žádosti Josefa Kolorose, Studentská 385,Klatovy, a manželů Václava a Renaty Fikrlových, Strážov 27, ve věcech prodejů pozemků ve správním území města.

Rada vzala na vědomí:

19) ...písemné odstoupení Ing. Josefa Rouska z funkce tajemníka z důvodu neslučitelnosti funkcí starosty a tajemníka. Nadále zůstává zaměstnancem města, přičemž pro výkon funkce starosty bude dlouhodobě uvolněn.

20)...ukončení nájemní smlouvy p.p.č. 482/1 v k.ú. Krotějov ze strany Aleše a Vlasty Hrdličkových.

21)...skutečnost, že Regionální rada Jihozápad schválila financování v rámci 5. výzvy Regionálního operačního programu a pověřila starostu provedením následujících úkonů směřujících k přípravě realizace akce: poptávkové řízení na zajištění předfinancování akce úvěrem, poptávkové řízení na zajištění výběrového řízení dodavatele stavební části a jednání se společností ČEZ ve věci přeložky elektrického vedení u školy.

22)...stížnost Ing. Jitky Švecové, majitelky čp. 247 ve Strážově, na nadměrný provoz na přilehlé komunikaci.

Rada pověřila:

23) ... starostu, aby vstoupil v jednání s novým majitelem vodní nádrže v k.ú. Horní Němčice ve věci uzavření nájemní smlouvy na pozemky včetně zakotvení podmínky veřejně přístupné cesty po hrázi.

24)...starostu, aby jednal se zástupci RWE o možnosti převodu plynárenského zařízení při cestě k Rovné.

25)...starostu, aby vyvolal jednání s ČSAD Klatovy a možných variantách řešení přesunutí autobusové zastávky ve Vítni a zároveň zjištěním ceny případně menší skleněné čekárny.

Rada odložila:

26) ...stížnost Jaroslava Konráda, Pod Nemocnicí 478, Klatovy, na nefunkční přepadové potrubí z hasičské nádrže na Opálce s tím, že bude uskutečněno místní šetření.

27)...možné doplnění dopravního značení ve správním území našeho města.

28)...žádost Mgr. Václava Šilhavého, Kunínova 7, Praha, o stanovisko k výstavbě tůně na pozemkové parcele č. 346/1 v k.ú. Strážov.