Bookmark and Share

USNESENÍ, ÚTERÝ 2. ČERVNA 2015

Vydáno dne 15. 06. 2015 (2038 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 2. června 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

64)  ... dodatek ke smlouvě o zajištění stomatologických služeb se spol. ProŽivots.r.o. České Budějovice.

65)  ... uzavření směnné smlouvy na část pozemkové parcely č. 430 (nově označeno 430/2) za p.p.č. 479/3 (nově označeno 479/5) vše v k.ú. Zahorčice na Šumavě, s manželi Kollrossovými, s tím, že rada vzala na vědomí drobný nesoulad výměry pozemků oproti usnesení zastupitelstva.

66)  ... uzavření smlouvy o dílo na opravu cyklostezky do Brtí s firmou EUROVIA Silba, a.s. Plzeň v ceně 320.000 Kč.

67)  ... uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě s Římskokatolickou farností Nýrsko.

Rada rozhodla:

68)  ... uzavřít kupní smlouvu s firmou 4DENT s.r.o. Plzeň na vybavení stomatologické ordinace za cenu 760.982,57 Kč vč.DPH.

Rada doporučuje:

69) ...   zastupitelstvu schválit upravenou veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy s Městem Klatovy.

Rada vzala na vědomí:

70) … souhlasné stanovisko majitelů nemovitosti č.p. 183 ohledně směny v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace k sokolovně.