Bookmark and Share

USNESENÍ, ÚTERÝ 22. BŘEZNA 2016

Vydáno dne 06. 05. 2016 (1792 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 22. března 2016 od 18.00 hodin v kanceláři starosty.


Rada schválila:

43)  ...  návrh na zvýšení kapacity školní družiny při Základní škole a mateřské škole Strážov, příspěvkové organizaci, z 50 na 70 žáků od 1. dubna 2016.

44)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Strážov – technická infrastruktura pro RD“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou VAK SERVIS s.r.o., se sídlem Domažlické předměstí 610, Klatovy za cenu 5 601 136,88 Kč vč. DPH.

45) ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na výměnu střešní krytiny na objektu mateřské školy ve Strážově a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Miloslavem Vítovcem, trvale bytem Běšiny 212 za cenu 484 367,72 Kč vč. DPH.

46)  ...  uzavření smlouvy o dílo na opravu kanalizace u č.p. 134 ve Strážově se společností VODOSPOL s.r.o. Klatovy v ceně cca 120 000 Kč bez DPH.

47)  ...  výsledek účetní uzávěrky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov za rok 2015, přičemž ztráta ve výši 35 625,83 Kč bude čerpána z rezervního fondu příspěvkové organizace.

48)  ...  podpis kupní smlouvy na p.p.č 1274/51 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1079 m2 za cenu 431 600 Kč + DPH s Arturem Smidtem, trvale bytem v ČR.

49)  ...  podpis kupní smlouvy na p.p.č 1274/52 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1044 mza cenu 417 600 Kč + DPH s Martinem Kubátem.

50)  ...  podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 1370/6, 1370/10, 1370/11, 1399/1, 1399/2 a 1400/1 v k.ú Strážov na Šumavě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy NN.

51)  ...  uzavření mandátní smlouvy se společností VAK SERVIS s.r.o. Klatovy na služby v oblasti provozování vodovodů v Zahorčicích, Vitni a Horních Němčicích.

52)  ...  uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ s Úřadem práce ČR na dvě pracovní místa v období od 1.4.2016 do 30.11.2016.

53)  ...  uzavření pracovních smluv s uchazeči o zaměstnání registrovanými na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací. Konkrétně se jedná o Zdeňka Sýkoru a Václava Němce (pracovní smlouva od 01.04.2016 do 30.11.2016 na úvazek 8 hodin denně). Rada zároveň schválila přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

54)  ...  podání žádosti o dotaci z havarijního fondu Plzeňského kraje na rekonstrukci střešní krytiny Mateřské školy ve Strážově.

Rada zamítla:

55) žádost SDH Strážov o poskytnutí finančního příspěvku na nákup skříňové stěny do hasičské zbrojnice.

56) … návrh na zpracování projektu na protipovodňová opatření v katastrálním území Lehom.

Rada  pověřila:

57) starostu přípravou návrhu směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

Rada  vzala na vědomí:

58) výsledek přezkoumání hospodaření města pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, přičemž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.