Bookmark and Share

USNESENÍ, ÚTERÝ 23. ČERVENCE 2019

Vydáno dne 18. 09. 2019 (225 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 23. července 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

68)  ...  přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 29 900 Kč v rámci dotačního titulu „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy “ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení výjezdové jednotky SDH Strážov.  

69)  ...  přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 1 317 500 Kč v rámci projektu „Pořízení techniky – lesní hospodářství“ včetně uzavření dohody o poskytnutí dotace.

70)  ...  uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě se společností ARBO, s.r.o., který řeší prodloužení termínu dodávky strojů do 31.12.2019.

71)  ...  přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 20 000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora volnočasových aktivit “ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na rozšíření činnosti „Junior klubu“.

72)  ...  přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 400 000 Kč v rámci dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí “ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na odstranění havarijního stavu vybavení školní kuchyně.

73)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Odstranění havarijního stavu vybavení školní kuchyně“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou GASTROSERVIS K+K s.r.o. Přeštice za cenu 515 907,70 Kč vč. DPH.

74)  ...  navýšení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace za účelem pořízení čipového systému za částku 27000 Kč.

75)  ...  uzavření dodatku k pracovní smlouvě se Zdeňkem Sýkorou, jehož předmětem je její prodloužení do 30.11.2019.

76)  ...  uzavření dodatku ke stávající pachtovní smlouvě s Vladislavem Růžičkou, na pronájem části zemědělského pozemku č. 484/1, v katastrálním území Zahorčice, na jehož základě dojde k úpravě celkové výměry z 7140 m2 na 5607 m2.

77)  ...  uzavření smíru se společností ProŽivot s.r.o. ve věci vyklizení bývalé zubní ordinace, jehož předmětem je ukončení smluvního vztahu k 31.5.2019, poskytnutí 50 % slevy na nájemném (21 606 Kč) a prohlášení o vyrovnání a narovnání všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

Rada zamítla:

78)  ...  nabídku na placenou prezentaci města v knize „Klatovsko z nebe“.

Rada doporučuje:

79)  ...  zastupitelstvu schválit prodej pozemku st. 17 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklý na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 198/3) společnosti ČEZ Distribuce a.s. za cenu 500 Kč/m2.

Rada pověřila:

80)  ...  starostu zjištěním cenových podmínek za změnu územního plánu a systému výběru poplatků u jednotlivých obcí.

81) ...   starostu jednat s Václavem Benešem ve věci směny pozemků v k.ú. Strážov na Šumavě.