Bookmark and Share

USNESENÍ, úterý 28. června 2011

Vydáno dne 29. 09. 2011 (2395 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 28. června 2011 od 18,00 hod v kanceláři starosty.


 

       

 

Rada rozhodla:

67)  ...  přijmout na místo úředníka / úřednice MěÚ Moniku Mayerovou, Strážov 330, nar. 14.2.1975 a pověřila starostu uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou jednoho roku.     

68)  ...  uzavřít nájemní smlouvu na pronájem podnikatelských prostor v přízemí MěÚ č.p. 71 ve Strážově o ploše 25,20 m2 za 700 Kč měsíčně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce s Jitkou Chvalovou, Opálka 29 

69)  ...  že v souvislosti s asfaltováním u školy budou realizovány další drobné  stavební úpravy a asfaltování obecních prostranství (u hřbitova, u čp. 36, před čp.56 a doasfaltování různých překopů po obci). Práce budou objednány u společnosti Silnice Klatovy a.s.           

70)  ...  že úroky z úvěru v rámci realizace projektu „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“ budou účtovány jako běžný výdaj a nebudou proto zahrnovány do hodnoty pořízeného majetku.

71)  ...  pronajmout Zdeňku Jiříkovi, Strážov 28, p.p.č. 482/1 v k.ú. Krotějov o výměře 909 m2 na dobu 10 let s výpovědní lhůtou 1 měsíc za účelem zřízení zahrádky. Dočasné užívání se poskytuje bezúplatně za údržbu tohoto pozemku, tj. zejména pravidelné sekání celého pozemku (minimálně 3 x ročně).

Rada schválila:

72)  ...  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“ se společností Silnice Klatovy a.s., který předpokládá změnu ceny o dílo na 6.473.933,06 Kč vč. DPH z důvodu úpravy víceprací (statické zajištění sochy sv. Jana Nepomuckého, skalnaté podloží) resp. méněprací. Uzavření dodatku vyplývá z uskutečněného výběrového řízení (jednací řízení bez uveřejnění dle §34 zákona č. 137/2006 Sb.).

73)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 5/2011 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

74)  ...  žádost Mileny Leflerové, trvale bytem Lehom 15, o prominutí místního poplatku za odstraňování odpadů pro MVDr. Romana Straku, který se údajně na místě svého trvalého bydliště nezdržuje.

Rada pověřila:

75)  ...  lesního správce Aleše Potužáka projednáním dalších podrobností nabídky Zdeňky Preslové, Libuše Grösslové a Marie Pálkové na prodej lesní p.p.č. 942 v k.ú. Strážov.