Bookmark and Share

USNESENÍ, úterý 7. prosince 2010

Vydáno dne 25. 01. 2011 (2515 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 7. prosince 2010 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

29)...postupně nakupovat a osazovat dopravní značky na problematická místa na Strážovsku.

30)...uzavřít dodatky č. 8, 9, 10, 11 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň.

31)...požádat společnost EKO-KOM o zařazení do pořadníku uchazečů o 6 ks kontejnerů na tříděný odpad.

32)...prodloužit termín dokončení v rámci smlouvu o dílo na o dílo na realizaci akce „Obnova části místních komunikací v městské památkové zóně postižených povodní v roce 2009“ s firmou Lesní stavby Nýrsko do 15.12.2010.

33)...že spoluúčast Petra Čápa, trv. bytem Radinovy, na poškozené lesní technice bude požadována v plné výši 10.008 Kč.

Rada schválila:

34)...pravidla hospodaření v městských lesích předložené Alešem Potužákem s následujícími výhradami: trvá na parkování služebního vozidla v objektu zdravotního střediska.

35)...uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2011 včetně příloh s následujícími dodavateli: Karel Koloros, Zdeněk Matásek, Blanka Nováková, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman, Jiří Vacín a Miroslav Vavírka.

36)...příspěvek na nákup zásahových hasičských obleků pro SDH Brtí ve výši 4000 Kč.

37)...příspěvek na činnost SDH Zahorčice ve výši 4000 Kč.

38)...žádost SDH Strážov o nákup 9 ks protipožárních kukel v celkové ceně do 10 tisíc Kč.

39)...rozšíření každotýdenního svozu na období červenec – srpen, kdy počet svozů zůstane zachován.

40)...zachování systému zajištění zimní údržby ve stejných dimenzích jako v loňském roce, tj. vlastními prostředky (Multicar, Valtra) + dodavatelské zajištění služeb na základě objednávky u Josefa Tomana, Karla Kolorose a Václava Tomana.

41)...poskytnutí mimořádné finanční odměny pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

42)...uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) a smlouvu o připojení. Smluvní vztahy vyplývají z ukončení nájmu bytu s Janem Pilátem v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově.

43)...navržená rozpočtová opatření č. 11/2010 ve formě rozpočtových změn.

Rada souhlasí:

44)...se záměrem Mgr. Václava Šilhavého na výstavbu tůně na p.p.č. 346/1 v k.ú. Strážov za podmínky, že v rámci řízení budou s tímto souhlasit i majitelé okolních nemovitostí. Zároveň požadujeme při kolaudačním řízení doložit skutečnost, že nedošlo k žádnému navýšení terénu.

Rada zamítla:

45)...žádost zástupce společnosti Xavergen a.s. o možnost účasti na příští schůzi rady s tím, že tento by zde vysvětlil postoj vlastníka vodní nádrže v k.ú. Horní Němčice k dalšímu majetkovému vypořádání pozemků pod stavbou.

Rada doporučuje:

46)...zastupitelstvu schválit návrh společnosti Vodospol na cenu vodného a stočného pro Strážov, Rovnou a Lukavici pro rok 2011 a zároveň doporučuje zvýšit cenu vodného pro Zahorčice, Víteň a Horní Němčice na 12 Kč/m3 vč. DPH.

47)...zastupitelstvu zachovat stávající výši místního poplatku za zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro rok 2011.

Rada nedoporučuje:

48)...PAMK předkládat žádost o konání jedné rychlostní zkoušky v rámci Mogul Šumava Rallye 2011 v našem správním území.

Rada pověřila:

49)...starostu, aby dále jednal se zástupci HZS legislativního zajištění činnosti jednotek SDHO.

50)...starostu, aby vyvolal jednání s Václavem Fikrlem ve věci osazení vjezdových vrat do nemovitosti čp. 27 na Hradčanech.