Bookmark and Share

VYHLÁŠKA

Vydáno dne 27. 03. 2009 (3539 x přečteno)

o veřejného projednání návrhu změny č.9 územního plánu sídelního
útvaru Strážov.


č.j.: OVÚP/2099/09/Kr; e.č. 24476/09

vyřizuje: Eva Krčmářová

tel.: 376 347 225

ekrcmarova@mukt.cz

Klatovy dne 23.3.2009

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

O Z N Á M E N Í

 

o veřejném projednání

 

              Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení změny územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e

 

v souladu s  § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád , a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu změny č.9 územního plánu sídelního útvaru Strážov (dále jen návrh), které se bude konat     dne 11. 5. 2009 ( pondělí ) od  9.00  hodin v zasedací místnosti OVÚP číslo dveří  79 na  MěÚ Klatovy.

 

Návrh bude vystaven po dobu 30-ti dnů, ode dne doručení této veřejné vyhlášky (15-tý den po vyvěšení), k veřejnému nahlédnutí, a to na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování a na MěÚ Strážov.

Upozornění:

              Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. A to nejpozději při veřejném projednání, zároveň může každý uplatnit své připomínky.

 

              Dotčené osoby uplatňující námitky, musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

             

              Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování